Kontaktperson

Kontaktperson/familj är en särskild insats enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade..

Vad är en kontaktperson/familj?

- Medmänniskor som har tid och intresse av att vara ett stöd i vardagen för den enskilde.
- Någon att känna samhörighet med.

Vem behöver kontaktperson/familj

Många personer med funktionsnedsättningar har få eller inga kontakter alls utanför den egna familjen eller personalen. Därför är det värdefullt för dem att lära känna nya människor och ha någon att prata och umgås med.

Vem kan bli kontaktperson

Det behövs ingen speciell utbildning, ett genuint intresse att vara medmänniska är det som behövs. Det viktigaste är att den enskilde och kontaktpersonen passar ihop och finner gemenskap.

Vad innebär det att vara kontaktperson

 • Den enskilde kan ofta ha svårt att komma ut på sådant som hen är intresserad av. Du kan hjälpa till med detta.
 • Dina insatser innebär att Du skapar förutsättningar för delaktighet i samhällsgemenskapen. Din viktigaste uppgift är alltså att medverka till en rikare fritid för personen.
 • Uppdraget innebär t ex att Ni går på promenader, fikar tillsammans, gör utflykter eller något annat som den enskilde är intresserad av.
 • Ett kontrakt upprättas mellan dig och kommunen. Kontraktet tydliggör hur ofta ni ska träffas, vilka aktiviteter som är allra viktigast för den enskilde och som Du kan tänkas åta Dig. Du får hjälp
 • av en arbetsledare med upprättande av kontraktet.
 • Du får tillfälle att träffa den person Du föreslås vara kontaktperson för, så att båda parter kan känna sig för, innan ni bestämmer er för att skriva avtal.
 • Blivande kontaktpersoner, som ej är kända, ombedes lämna referenser samt tillåtelse för kommunen att inhämta upplysningar från polisregistret.

Som kontaktperson ska du

 • Ha kontakt med den enskilde genom regelbundna besök, telefonsamtal och gemensamma aktiviter utifrån dennes intressen.
 • Vara till stöd och hjälp.
 • Vara en medmänniska, någon utanför personalgruppen (om personen bor i gruppbostad) någon som kan komplettera kontakten med föräldrar och anhöriga.
 • Följa reglerna om sekretess.
 • Respektera den enskildes integritet och främst vara ett stöd för dennes eget handlande.

Att vara kontaktperson innebär

 • Inte att vara juridisk företrädare (det är vårdnadshavare, god man eller förvaltare).
 • Inte att förvalta förmögenhet.
 • Inte att ta över det som den enskilde själv kan klara av, men kanske ge tips och stöd.
 • Inte att vara kontrollant, utan kanske en som inspirerar och hittar utvägar.

Hur blir man kontaktperson/stödfamilj

En förutsättning är att Du vill vara stöd för en medmänniska. Det krävs regelbundna träffar, där ni gör saker tillsammans efter den enskildes val och önskemål.
Uppdraget utförs på fritiden. Arvode och omkostnadsersättning utgår. Ett avtal, där man kommer överens om uppdragets innehåll, omfattning och ersättning, upprättas mellan kontaktpersonen/stödfamiljen och socialnämnden.

Något att tänka på som kontaktperson/stödfamilj

 • Att etablera kontakt kan ibland gå fort och ibland ta längre tid. Det gäller att inte ha för bråttom eller för stora krav.
 • Tänk igenom var, när och hur ni ska träffas.
 • Eftersom varje människa och varje möte är unikt finns sällan några självklara rätt eller fel.
 • Att planera uppdragets avslutning så att det känns bra både för den/de som fått hjälp och för kontaktpersonen/stödfamiljen.

För ytterligare information

Du är välkommen att kontakta kommunens Handläggarenhet om Du vill veta mer om vad det innebär att vara kontaktperson.


Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta LSS Omsorg

Kansli:
0940-140 15

Handläggarenheten:
Telefontid måndag - torsdag, kl. 08.00-09.00
0940-140 75
handlaggarenheten@vilhelmina.se

Områdeschefer
Ulrica Johansson
0940-140 18
ulrica.johansson@vilhelmina.se

Karin Örjegren
0940-143 28
karin.orjegren@vilhelmina.se

Kristina Bervelius
0940-142 63
kristina.bervelius@vilhelmina.se