Insatser enligt LSS

För vem gäller LSS

Lagen om stöd och service gäller för:

  • personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller liknande
  • personer som efter en hjärnskada i vuxen ålder har ett stort och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
  • personer med andra varaktiga funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som gör att man har betydande svårigheter i det dagliga livet

9§ Insatserna för särskilt stöd och service är

1. Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder.

Insatserna kan vara av rådgivande och allmänt stödjande art så väl till den enskilde som till anhöriga och personal för att insatsen skall vara meningsfull.

Råd och stöd ges av bl a kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, förskolekonsulent m fl yrkeskategorier som kan behövas för att ge ett fullgott stöd.

Avsikten är inte att ge sjukvårdande behandling/rehabilitering eller andra insatser som klart faller inom tillämpningsområdet för Hälso- och
Sjukvårdslagen, och inte heller att ge den typ av social service som socialtjänsten skall erbjuda eller pedagogiska insatser som hör till undervisning.

I vår kommun ges stödet av landstingets Habiliteringscentrum. Vid funderingar om hur man ansöker om stödet, kontakta landstinget vxl 090-785 00 00.
Texttelefon: 090-785 70 10.

2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del av behovet av ekonomiskt stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen om assistansersättning.

Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer, åt den som på grund av funktionshinder behöver praktisk hjälp med de grundläggande behoven bl a; personlig hygien, av- och påklädning, inta måltider eller att kommunicera med andra.

Stödet och hjälpen skall vara tillgängligt för honom/henne i olika aktiviteter och verksamheter under olika tider på dygnet.

Då assistansen ofta ges i personliga situationer är det särskilt viktigt att Du som får assistans känner förtroende för och trygghet med assistenten. Om hjälpbehovet överstiger 20 timmar i veckan kan man ansöka om assistansersättning(LASS) via försäkringskassan.

3. Ledsagarservice

Avsikten med ledsagarservice är att den enskilde skall få hjälp med att komma ut bland människor, exempelvis ledsagning för besök hos vänner eller vid deltagande i kulturlivet. Ledsagarservicen syftar till att bryta den isolering som kan bli följden av ett omfattande funktionshinder. Insatsen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven. Även den som bor i gruppbostad kan i vissa särskilda fall beviljas insatsen ledsagarservice.

4. Biträde av kontaktperson

Biträde av en kontaktperson är ett icke professionellt stöd som ges av en person med engagemang och intresse för andra människor. Något krav på särskild yrkeskompetens bör inte ställas.

En viktig uppgift för kontaktpersonen är att bryta den funktionshindrades isolering genom umgänge och stöd och hjälp vid fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen kan också ge råd till eller vara förespråkare för den funktionshindrade i olika situationer som inte är av så komplicerad natur att exempelvis god man eller juridisk expertis bör anlitas. Kontaktpersonen erhåller en viss ersättning från kommunen.

5. Avlösarservice i hemmet

Insatsen avlösarservice i hemmet avser att göra det möjligt för anhöriga, eller familjehemsföräldrar, att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösarservice bör kunna erbjudas som en regelbunden insats eller hjälp vid akuta behov.

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Syftet med korttidsvistelse är dels att den funktionshindrade skall erbjudas miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga kan få avlösning i omvårdnadsarbetet. Det kan ses som ett alternativ till avlösarservice.

Korttidsvistelse kan förläggas i korttidshem eller i annan familj, sk stödfamilj. Sommarläger och kortkurser kan också vara en form av korttidsvistelse. Korttidsvistelsen kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anknytning till skoldagen samt under lov

Skolungdomar över 12 år med funktionshinder kan få så kallad korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov som exempelvis sommarlov.

8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna hemmet

Barn som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos föräldrarna har rätt till boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar. Familjehem innebär att barnet bor hos annan familj än den egna. Detta kan till exempel vara aktuellt vid skolgång på annan ort.

Boendeformerna familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar är frivilliga insatser och skall i förhållande till barnets hem vara en kompletterande varaktig uppväxtmiljö.

9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Denna punkt reglerar vuxnas rätt till bostad med särskild service eller annan anpassad bostad. Om den enskilde, med hjälp av andra insatser enligt LSS och en viss grundanpassning av bostaden, klarar ett boende utan fast grundbemanning kan det vara ett alternativ till boende i servicebostad eller gruppbostad.

Med servicebostad avses en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där omfattande service och vård kan ges dygnet runt av personal för anläggningen. Syftet med gruppbostad är att vuxna funktionshindrade som inte klarar eget boende eller boende i servicebostad ändå skall ha möjlighet att skapa ett eget hem. Gruppbostaden skall ersätta bl a vårdhem, sjukhem eller annan långtidssjukvård. Det är ett boendealternativ för den som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig, en fast kollektiv bemanning som i huvudsak skall täcka de boendes hela stödbehov.

10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete eller utbildar sig

Personer som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet. Detta gäller inte personer som tillhör personkrets tre i LSS. Sysselsättningen kan ske genom dagcenterverksamhet, stöd till olika organisationer, kooperativ m fl som anordnar sysselsättningsaktiviteter. Den kan också vara förlagd till enskilda företag. Det är dock inte fråga om några anställningsförhållanden.

När det gäller omfattningen av daglig verksamhet, bör samma generella riktlinjer gälla som i arbetslivet. Anpassning efter individuella önskemål och behov måste göras. Personer som uppnått pensionsåldern skall i möjligaste mån fortsätta i daglig verksamhet för att undvika passivisering och isolering.

Vad kostar det?

Insatser enligt LSS är kostnadsfria. För insatser i form av bostad och uppehälle betalas skäliga kostnader.

För ytterligare information och ansökan
Du är välkommen att kontakta kommunens Handläggarenhet om du vill veta mer eller få dina behov prövade.

 

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta LSS Omsorg

Kansli:
0940-140 15

Handläggarenheten:
Telefontid måndag - torsdag, kl. 08.00-09.00
0940-140 75
handlaggarenheten@vilhelmina.se

Områdeschefer
Ulrica Johansson
0940-140 18
ulrica.johansson@vilhelmina.se

Karin Örjegren
0940-143 28
karin.orjegren@vilhelmina.se

Kristina Bervelius
0940-142 63
kristina.bervelius@vilhelmina.se