Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

För att få tillstånd att parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade ska du ha betydande gångsvårigheter, vilket måste styrkas av läkarintyg.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus) om inte markägaren särskilt medgivit det. Det gäller också i de flesta europeiska länder inom EU samt Norge, Island, Schweiz och Lichtenstein).

Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändzon, lastzon, taxizon, p-plats för buss/lastbil etc.). Parkeringstillstånd gäller inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten.

För att få parkeringstillstånd som passagerare krävs att man inte kan lämnas utan tillsyn när föraren parkerar bilen.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

  • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
  • Under högst 3 timmar på gågata.

Giltighet

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavare av tillstånd som förare själv kör bilen. Tillstånd för passagerare får endast användas då innehavaren av parkeringstillståndet är med som passagerare i bilen. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga parkeringsavgift.

Ansökan, beslut och överklagande

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där du är folkbokförd. Läkarintyg ska utfärdas på formulär på baksidan av ansökningsblanketten. Formuläret kan kompletteras med de ytterligare dokument utfärdande läkare anser lämpliga för en korrekt bedömning av ansökan.

Bedömningen av ansökan görs av kommunens trafiksamordnare som också har delegerad beslutsrätt.

Ett parkeringstillstånd utfärdas för lägst ett år och högst fem år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras med nytt läkarintyg och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Det måste du göra inom tre veckor efter att du fått beslutet.

I din överklagan ska du skriva:

  • vilket beslut du överklagar (du kan också bifoga en kopia av beslutet)
  • hur du vill ändra beslutet
  • ditt namn, personnummer, bostadsadress och telefonnummer.

Om du använder dig av ett ombud måste du också skicka med en fullmakt som säger att personen har rätt att företräda dig.

Om din överklagan har kommit in i rätt tid tar Vilhelmina kommun upp ditt ärende igen. Väljer Vilhelmina kommun att inte ändra beslutet skickar kommunen det vidare till Länsstyrelsen Västerbotten som bedömer om beslutet ska ändras.

Skicka överklagan till:

Vilhelmina kommun

Torget 6

912 81 Vilhelmina

 

Eller skicka den med e-post till:

info@vilhelmina.se

Uppdaterad den 27 juni 2024

Kontakta tafiksamordnare

Trafiksamordnare
Linda Karlsson
0940-141 85
linda.karlsson(at)vilhelmina.se