Barn och ungas mående

Våra barns och ungdomars hälsa är den viktigaste framtidsinvesteringen vi kan göra tillsammans. Vilhelmina kommun arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna för våra unga invånare.

Barn och unga-gruppen

2019 beslutade Vilhelmina kommun bilda Barn och unga-gruppen. Gruppen har en styrgrupp med tillhörande arbetsgrupp för att mer effektivt främja barns och ungas hälsa. 

Arbetsgruppen består av nyckelpersoner från kommunens olika verksamheter så som chef på individ- och familjeomsorgen, fältsekreterare, rektor, förstelärare och specialpedagog. Arbetsgruppen lägger fram förslag till nya beslut som gynnar våra ungas hälsa till styrgruppen där beslutsfattare sitter med. Arbetsgruppen ansvarar även för att verkställa, följa upp och samordna de förändringar och beslut som tas i styrgruppen.

Exempel på vad satsningen för barn och har resulterat i hittills är att utöka kuratorresurser, tillsätta logoped, tillsätta folkhälsosamordnare och skapa ett särskilt team för problematisk skolfrånvaro. 

Förebyggargruppen

I förebyggargruppen samlas representanter som kommer i kontakt med barn och unga i sina verksamheter inom kommunen, för att arbeta förebyggande i en mängd olika frågor.

Här deltar exempelvis skolor, Polisen, Region Västerbotten, fritidsgården samt individ- och familjeomsorgen. Genom att deltagarna i gruppen möter våra unga i sitt dagliga arbete har de insikt kring aktuell problematik inom allt från psykisk hälsa till drogbruk och förekomst av våld. Genom att arbeta förebyggande tillsammans ökar förutsättningarna för att kunna göra skillnad. 

HLT-gruppen

HLT står för hälsa, lärande och trygghet vilket är en satsning på samverkan som pågår i hela länet. I gruppen ingår representanter från socialtjänsten, Region Västerbotten och kommunens skolor.

På HLT-träffarna behandlas individärenden gällande barn och ungdomar som har någon typ av problematik. Ett ärende kan bli aktuellt genom att uppmärksammas av personal alternativt efter förslag från vårdnadshavare. Vårdnadshavares medgivande krävs dock i alla ärenden som behandlas.

Syftet med HLT är att undvika att familjer behöver vända sig till flera olika instanser med samma problematik. Genom samverkan kan socialtjänst, skola och region få en gemensam bild av situationen och ge ett förslag på en helhetsinsats.

Se mer om HLT: Hälsa, Lärande och Trygghet - HLT - YouTube 

Värdegrundsgruppen

Ett fokusområde i skolorna är värdegrund. Beroende på elevernas ålder så ser detta arbete olika ut i våra förskolor och skolor. Attityder, jargonger och beteenden mot andra är exempel på ämnen som ingår i arbetet.

I skollagen skrivs individens okränkbarhet, frihet, integritet, lika värde och solidaritet mellan varandra som grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Värdegrundsgruppen samordnar arbetet och innefattar bland annat förstelärare, skolledare och elevhälsopersonal.

Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) innefattar ungdomar i åldern 16-20 år, som inte påbörjat, fullföljt eller avslutat gymnasiet med godkänd examen.

Kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar som omfattas av KAA och erbjuda stöd för att finna vägar till studier, praktik eller annan aktivitet. Syftet med KAA är i första hand att motivera ungdomar att påbörja eller att återuppta studier och i andra hand att se över andra möjligheter.

Fler insatser

Utöver samverkansgrupperna och ansvarsområdena pågår andra insatser runt om i kommunen för att främja våra ungas mående.

Några exempel är Fritidsgården och kyrkan som erbjuder barn och unga sociala sammanhang som är en viktig del av en god hälsa. Här är självklart även olika föreningar runt om i kommunen värdefulla.

Skolorna arbetar med ämnen som våldsprevention, drogförebyggande och stöttning av elever med särskilda behov. Dessutom pågår satsningar för att främja skolelevers fysiska aktivitet, matvanor och sömn.

I fjällskolorna arbetas det redan från förskoleklass med ”må bra-lektioner” för att stärka elevernas självkänsla och att förstå sig på sina egna känslor. Dessutom arrangeras regelbundna fjällvandringar som gynnar både fysisk, psykisk och social hälsa. I alla skolor genomförs kontinuerligt enkäter och individuella samtal för att kunna följa upp våra ungas situation.

En grupp människor syns på håll i ett fjällandskap.

Vårt gemensamma ansvar som kommuninvånare

Vi behöver alla kommuninvånares engagemang för att stärka barnens och ungdomarnas situation. Reagera när ni ser ungdomar som inte mår bra eller som gör dåliga saker. Hör då av er till skola, socialtjänst, polis eller någon i våra grupper som ni känner förtroende för.

När alla i ett samhälle går samman kan positiv förändring ske. I grunden handlar detta om att uppmärksamma vad som händer, reagera och göra sitt bästa för att förbättra situationen. 

Vill du veta mer om någon av de presenterade insatserna ovan? Kontakta kommunens folkhälsosamordnare för att få en kontaktperson.

Uppdaterad den 26 juni 2024

Kontakta folkhälsosamordaren

Folkhälsosamarordnare

Sabina Björk
sabina.bjork(at)vilhelmina.se
0940–14076