Färdtjänst

Du kan få färdtjänst om du har en långvarig funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik.

För att bli beviljad färdtjänst krävs att du: 

  • ansöker i den kommun du är folkbokförd i, 
  • har en funktionsnedsättning som varar minst tre månader, 
  • har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att klara av att resa med allmänna kommunikationer som buss och tåg.

Färdtjänst beviljas inte för att det saknas kollektivtrafik eller för att bussen inte passerar där man bor. Färdtjänst beviljas inte heller för att man saknar körkort eller inte får köra bil.

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Resorna samordnas med andra resenärer, vilket gör att resan kanske inte alltid går den närmaste vägen till resmålet.

Rätt till färdtjänst prövas enligt lag (1997:736) om färdtjänst.

Ansöka om färdtjänst

Ansök helst genom att skicka in blankett eller via E-tjänst.

Vill du få en blankett hemskickad eller ansöka muntligen? Kontakta färdtjänsthandläggaren.

Läkarutlåtande är inte obligatorisk, men kan begäras av handläggaren om sådant anses behövas. Läkarutlåtandet bekostas av sökanden.

Beslut om tillstånd till färdtjänst

För den som beviljas färdtjänst utfärdas ett beslut där det anges under vilken period tillståndet gäller och vilka villkor (se nedan) som är förenade med tillståndet.

Om tillståndet är tidsbegränsat ska den färdtjänstberättigade själv kontakta handläggaren i god tid före tillståndets utgång om behov av färdtjänst kvarstår.

Var och hur färdtjänst får nyttjas

Den som beviljats färdtjänst får resa inom Vilhelmina kommun. Efter särskild prövning kan resor utanför kommunen tillåtas. Den som är beviljad färdtjänst och tillfälligt besöker en annan kommun kan beviljas ett visst antal resor.

Färdtjänst får inte användas till och från läkare, tandvård, sjukgymnast eller till vård-/hälsocentralen, sjukhus där ersättning utgår från Region Västerbotten. Dessa resor räknas till sjukresor och beslutas av Region Västerbotten.

Färdtjänstresor får inte heller användas för resor som på annat sätt bekostas av det allmänna, exempelvis skolskjuts, eller resor som ersätts av försäkringsbolag, arbetsgivare, eget företag eller försäkringskassan.

Resor som anordnas inom verksamheter, kommunala eller andra, ska bekostas av respektive verksamhet.

Arbetsresor

Personer med funktionsnedsättning kan få färdtjänst till och från arbete/utbildning, under förutsättning att ersättning eller hjälp inte utgår från annan myndighet. Arbetsresor medges mellan två specifika adresser (bostad och arbetsplats).

Resa med färdtjänst

Den som beviljas färdtjänst registreras med namn och personnummer hos Serviceresor (Länstrafiken). Resenären måste ha giltig legitimation att visa för chauffören vid hämtning. Som giltig legitimation räknas pass, körkort eller ID-kort.

Färdtjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt. Beställning av färdtjänstresa görs minst en timme innan avfärd, mellan klockan 07:00-19:00. För specialfordon gäller beställning före klockan 13 dagen före resan. Vid storhelger kan krävas längre tid för förbeställning. Avbeställningar kan göras dygnet runt.

Färdtjänstresa beställs och avbeställs hos Serviceresor på telefonnummer:
0771-25 10 20.

Eftersom färdtjänsten ska samordnas kan avresetid förskjutas med en timme framåt eller bakåt utifrån önskad avresetid och restiden kan bli längre. Överenskommen avresetid och vid bokning angiven tid att passa ska dock respekteras.

Service från chauffören

Föraren ska hjälpa till vid på- och avstigning samt vid i- och urlastning av bagage och hjälpmedel. Övrig service som eventuellt beviljats anges på färdtjänstbeslutet.

Kostnad att resa med färdtjänst

Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken vuxen- respektive barntaxa plus en serviceavgift på 25 kronor per enkelresa. (Aktuell taxa finns på närmaste busstation 0940-127 75, hos Länstrafiken 0771-10 01 10 eller på tabussen.nu.) Egenavgiften reduceras inte vid samåkning.

För resor i annan kommun gäller samma taxa som inom Vilhelmina kommun. I de fall då egenavgiften inte betalats av resenären på besöksorten debiterar Vilhelmina kommun denna i efterhand.

Villkor i beslut

Ledsagare beviljas till den som behöver mer hjälp under själva resan än vad chauffören kan ge. Ledsagaren får inte själv ha färdtjänsttillstånd, ska stiga på och av på samma adresser som färdtjänstresenären, klara av att hjälpa den färdtjänstberättigade under resans gång och betalar ingen egenavgift. Kommunen har ingen skyldighet att skaffa ledsagare.

Ledarhund, som hjälpmedel, får tas med utan kostnad.

Medresenär: Den som beviljats färdtjänst har möjlighet att vid resa med färdtjänst boka plats för en medresenär. Vuxna medresenärer betalar samma avgift som vuxen färdtjänstresenär. Egna minderåriga barn till färdtjänstberättigad betalar enligt Länstrafikens kollektivtrafiktaxa. Fler medresande än vad som ryms i en personbil tillåts inte.

Uppehåll under färdtjänstresan medges inte.

Överklagan

Ett beslut om färdtjänst kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Överklagan ska ske skriftligen och vara hos kommunen inom tre veckor efter det att den sökande fått ta del av beslutet. När avslag på hela eller någon del av ansökan ges följer information hur överklagan ska göras.

Uppdaterad den 27 juni 2024

Kontakta färdtjänst

Serviceresor
0771-25 10 20

Trafiksamordnare
Linda Karlsson
0940-141 85
linda.karlsson(at)vilhelmina.se