Riksfärdtjänst

Den som har en stor och varaktig funktionsnedsättning samt måste resa på ett särskilt kostsamt sätt kan ansöka om riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst kan beviljas för en specifik resa under förutsättning att:

 • sökande är folkbokförd i kommunen
 • resan på grund av den sökandes funktionsnedsättning inte kan göras till normala resekostnader med allmänna kommunikationer/kollektivtrafik eller utan ledsagare
 • funktionsnedsättningen består mer än sex månader från ansökningstillfället
 • resans mål är rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet – inte utbildning eller medicinsk vård och behandling
 • resan inte ersätts av annan, till exempel en förening eller organisation
 • resan inte är en tjänsteresa till följd av ett anställningsförhållande
 • funktionsnedsättningen kan styrkas med ett läkarutlåtande eller särskild utredning om handläggaren begär det. Läkarutlåtandet bekostas av sökanden.

Rätten till riksfärdtjänst prövas enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

Att det saknas allmänna kommunikationer eller att förbindelserna är bristfälliga är inget skäl att bevilja riksfärdtjänst.

Resan ska göras inom Sverige och får i sin helhet inte ske inom kommunens färdtjänstområde. 

Ansöka om riksfärdtjänst

Ansök helst genom att skicka in blankett eller via e-tjänst.

Vill du få en blankett hemskickad eller ansöka muntligen? Kontakta färdtjänsthandläggaren.

Ansökan görs för varje enskild resa, men kan vid speciella omständigheter sökas för visst antal resor.

Ansökan ska ske senast 21 dagar före resan för att den ska hinna handläggas och bokas. I undantagsfall, till exempel närvaro vid begravning, kan ansökan göras med kortare framförhållning. I samband med storhelger krävs att ansökan görs i mycket god tid eftersom tillgången på transportmedel kan vara begränsad, vilket kan medföra att resa inte går att boka.

Färdmedel

Resor med riksfärdtjänst ska göras med allmänna kommunikationer/kollektivtrafik, taxi eller specialfordon. Kommunen beslutar om minst kostsamma färdsätt med beaktande av resenärens funktionsnedsättning.

Färdsätt prövas enligt följande:

 1. Buss med ledsagare.
 2. Tåg eller flyg med ledsagare.
 3. Allmänna kommunikationer (tåg, buss, flyg) med ledsagare i kombination med taxi eller specialfordon.
 4. Taxi eller specialfordon.

OBS! Kommunen har ingen skyldighet att ordna ledsagare.

Beställning av resa

Beviljad resa beställs av handläggaren eller av resenären utifrån handläggarens instruktioner.

Bagage

Bagage får medföras i den mängd som respektive trafikbolag tillåter. Utöver bagage får nödvändiga handikapphjälpmedel för resans genomförande alltid medföras. Annat färdmedel beviljas inte för att hjälpmedel som behövs på resmålet ska kunna tas med.

Husdjur

Vid resor med allmänna kommunikationer/kollektivtrafik får husdjur medföras enligt trafikföretagens anvisningar. Vid resor med taxi och specialfordon får husdjur normalt ej medföras. Undantag medges alltid för ledarhund.

Restid

Huvudregeln är att avresetiden kan förskjutas inom en halvdag. I samband med större helger kan större tidsförskjutningar förekomma. Avsteg från reglerna om tidsförskjutning kan göras med hänsyn till resenärens funktionsnedsättning och ändamålet med resan.

Samordning av resor med taxi och specialfordon sker regelmässigt där det är möjligt. Detta innebär att resenären kan få samåka på hela eller delar av sträckan. Vid samåkning kan resans längd och restiden bli längre än vid en direktresa.

Överklagande av beslut

Ett beslut om riksfärdtjänst kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Överklagandet ska ske skriftligt och kommit in till kommunen inom tre veckor efter det att sökanden fick del av beslutet. När avslag på hela eller delar av ansökan ges medföljer information hur man överklagar.

Uppdaterad den 27 juni 2024

Kontakta färdtjänst

Serviceresor
0771-25 10 20

Trafiksamordnare
Linda Karlsson
0940-141 85
linda.karlsson(at)vilhelmina.se