ANDT-strategi

ANDT-strategin är en del av Vilhelminas kommun arbete för att förebygga droganvändning bland barn och ungdomar. ANDT är en förkortning som står för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak och är en nationellt antagen strategi.

"Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk”.
Så här formuleras det övergripande målet för den nationella ANDT-politiken. Inom området ANDT finns sex politiska mål satta och från dessa tar strategin sin utgångspunkt.

Ett framgångsrikt förebyggande arbete på ett lokalt plan bygger på en grund av gemensamma ståndpunkter och gemensamma målsättningar som är förankrade av kommunens beslutsfattare. På den grunden vilar sedan de insatser som utförs av de anställda över verksamhetsgränserna och som engagerar flera aktörer.

Forskning och evidens visar att en kommuns förebyggande sociala investeringar inte bara sparar ekonomiska resurser utan även förhindrar barn och ungdomar att hamna i utanförskap och i värsta fall ett livslångt lidande till följd av det. Forskningen visar vidare att det framförallt är två faktorer som påverkar ungas bruk av droger; tillgänglighet och efterfrågan. Kan tillgången minskas och efterfrågan styras genom aktiv påverkan av ungas attityder och benägenhet att vilja testa kommer ANDT-bruket hos unga också att kunna minskas.

Läs ANDT-strategin här

Uppdaterad den 26 juni 2024