Kommunens arbete för folkhälsa

Vilhelmina kommun har beslutat att satsa på folkhälsoarbetet. Under 2022 tillsattes därför en folkhälsosamordnare. Tjänsten är också en del av satsningen för att bidra till bättre mående bland barn och unga.

Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa. Målet är att uppnå en så god hälsa som möjligt i befolkningen och att den samtidigt ska vara så jämnt fördelad som möjligt. Då alla inte har samma förutsättningar till hälsa, är fokus på jämlikhet och jämställdhet viktigt. Arbetet sker både generellt till hela befolkningen och specifikt till utsatta grupper där extra insatser prioriteras.

Fokus för arbetet är att göra omställningen till ett mer systematiskt och långsiktigt, främjande och förebyggande arbete.

Kravet på samordning och samverkan är stor både inom och utanför kommunens gränser. Vi behöver alla hjälpas åt för att påverka de faktorer som har betydelse för hälsan – offentliga aktörer, privata aktörer, ideella organisationer och individer själva. Arbetet ska leda till lokala insatser för att främja hälsa.

Folkhälsopolitiska mål

Folkhälsoarbetet utgår från de Folkhälsopolitiska målen och är starkt sammanvävt med hållbarhetsmålen i Agenda 2030. I Region Västerbotten har vi samlat arbetet genom en avsiktsförklaring som ger en gemensam ambition och inriktning för folkhälsoarbetet, utifrån våra lokala förutsättningar. Prioriterade områden är jämlik och jämställd hälsa, psykisk hälsa och levnadsvanor.

Bilden illustrerar en blomma med åtta blomblad. Under blomman står texten "En god och jämlik hälsa - åtta målområdet".
Illustraton Folkhälsomyndigheten

Flera faktorer påverkar hälsan

Världshälsoorganisationen definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom”.

Begreppet ger förståelse för att det finns en mängd olika faktorer som avgör hur en människa mår. Vissa faktorer går inte att påverka så som ålder, kön och arv. Andra faktorer handlar om vårt sociala nätverk, levnadsvanor, levnads- och arbetsförhållanden och ytterst generella förhållanden i samhället. Dessa faktorer klargör att det går att påverka hälsan, både som individ och på samhällsnivå.

Ett sätt att beskriva vad som påverkar hälsan och dess fördelning i befolkningen är regnbågsmodellen.

En regnbåge i rött, orange och gult som visar på olika delar som bestämmer vår hälsa.
Bild: Länsstyrelsens Västerbotten
Uppdaterad den 24 februari 2023

Kontakta folkhälsosamordaren

Folkhälsosamarordnare

Sabina Björk
sabina.bjork(at)vilhelmina.se
0940–14076