Dispens och undantag

För dig som vill ha en längre tömningsintervall eller som inte nyttjar din bostad överhuvudtaget. Vilhelmina kommuns föreskrifter om avfallshantering ger dig som fastighetsägare möjligheten att söka dispens från kravet att lämna ditt avfall till kommunen. Du ansöker enkelt med hjälp av vår e-tjänst eller blankett.

Ansökan handläggs av ansvarig nämnd enligt vad som anges nedan. Den ska vara skriftlig och innehålla en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.

I ansökan ska det framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna. Ansökan är personlig och knuten till fastigheten du söker för.

Ansökan ska ske senast sex (6) veckor före du planerar att starta. Blankett för ansökan finner du i vår e-tjänst, vårt blankettarkiv eller kontaktar oss.

När du skickat in din anmälan kommer en handläggare granska uppgifterna och när ärendet är handlagt färdigt kommer du få ett beslut skickat till dig. Finns det ett behov av kompletterande uppgifter hör någon av sig.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen, i enlighet med gällande taxa antagen av kommunfullmäktige.

Medgivanden kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.

Kompostering

Kompostering, eller eget omhändertagande av matavfall, inkluderar även bokashi, ska anmälas innan hanteringen påbörjas.

Läs mera om kompostering här.

Utsträckt hämtningsintervall av hushållsavfall 31 §

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från
hushållet på den egna fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning, kan efter ansökan till Miljö och byggnadsnämnden medges att restavfallet hämtas var fjärde (4) vecka under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.

Medgivandet gäller i högst sex (6) år, eller kortare om förhållandena förändras. Därefter måste ny ansökan lämnas in.

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för restavfall för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits eller uppgivits.

Utsträckt hämtningsintervall av slam 32 §

För enskilda avloppsanläggningar, tillståndsgivna enligt Miljöbalken, kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen, efter ansökan till Miljö och byggnadsnämnden medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen.

Utsträckt intervall kan medges med vart annat år, under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Medgivandet gäller i högst sex (6) år för permanentbostad, eller kortare om förhållandena förändras. Därefter måste ny ansökan lämnas in.

Medgivandet gäller i högst tio (10) år, för fritidshus och verksamheter eller kortare om förhållandena förändras. Därefter måste ny ansökan lämnas in.

Gemensam avfallsbehållare 33-34 §

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare fem (5) närliggande fastigheter kan efter ansökan till Miljö och byggnadsnämnden medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att
• bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas
• olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Lika så gäller för Gemensamhetsanläggning (GA) eller samfällighetsförening (SF) som kan, efter inskrivning hos Lantmäteriet, ansöka hos kommunstyrelsen och medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare.

Den sökande förbinda sig att
• vara fakturamottagare
• huvudansvarig för tillsyn, skötsel och underhåll av behållare
• ansvara för uppställningsplatsen, dess skötsel och snöskottning

Uppehåll i hämtning 35 §

Ansökan ska göras skriftligen av fastighetsinnehavare, eller nyttjanderättshavare, till Miljö och byggnadsnämnden minst sex (6) veckor före avsedd uppehållsperiod. Ansökan får avse en tidsperiod upp till och med sex (6) år. Grundavgift debiteras alltid.

Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall (tömning av hushållskärlet) vid permanentbostad kan medges om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex (6) månader.

35 b § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid fritidsbostad (lämna avfall vid CUS), och annat bostadshus som inte är permanentbostad, kan medges
om fastigheten inte kommer att utnyttjas under minst tolv (12) månader.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen 37 §

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare får efter ansökan till Kommunstyrelsen, om det finns särskilda skäl, medges dispens för från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Förutsättningar för dispens är:
1. Sökande kan redovisa särskilda skäl, exempelvis att huset är obeboeligt och inte används till annan verksamhet, att vatten och avlopp ej är inkopplat
2. Fastigheten genererar inget avfall som inte kan tas om hand på den egna fastigheten utan risk för människors hälsa eller miljön.
3. Fastigheten är avstädad från avfall under kommunalt ansvar.
4. Inget avfall grävs ned
5. Inget avfall eldas annat än trädgårdsavfall, se 28 §.
6. Sökande kan visa att det inte finns behov av någon av Vilhelmina kommuns renhållnings tjänster, ej heller besök vid återvinningscentralen.

Beslut om beviljad befrielse är personlig och gäller i högst sex (6) år, eller till dess förhållandena ändras.

Vid beslut om eget omhändertagande och befrielsen från skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen, tas ingen avgift för avfallshantering ut

Uppdaterad den 15 januari 2024

Kontakta Miljö och hälsa

E-post:
mbn(at)vilhelmina.se

Miljöinspektör:
0940-140 47
0940-140 83

Miljöinspektör, livsmedel och hälsa:
0940-140 72

Kansli
0940-140 84
0940-140 73

Telefontider Kansli:
Måndag-fredag: 9.30-12.00

Miljö-och byggnadschef:
Helene Myhrberg
0940-140 71
helene.myhrberg(at)vilhelmina.se

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst vatten och avfall
Maria Danielsson
0940-140 50
vva(at)vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned(at)vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson(at)vilhelmina.se

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald(at)vilhelmina.se