Taxor och avgifter

Renhållningstaxan beslutas av kommunfullmäktige och ska finansiera omhändertagande, transporter och behandling av det avfall som uppstår inom kommunen.

Kommunen är skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 8. Avgifterna du betalar ska täcka alla kostnader som kommunen har för renhållnings verksamheten.

Här hittar du Vilhelmina kommuns renhållningstaxa.

Grundavgiften

Grundavgiften är en fast avgift som alla fastighetsägare betalar. I grundavgiften ingår kostnader för bland annat drift av återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, transport och information, fakturahantering och kundservice.

Grundavgiften betalas för varje bostad, och verksamhet, som finns på fastigheten.

Bygg och rivningsavfall ingår inte i grundavgiften utan debiteras separat.

Grundavgiften för verksamheter och företag

Grundavgiften inkluderar tillträde till återvinningscentralen, men det avfall som lämnas debiteras separat.

Hämtnings avgift

Hämtnings avgiften inkluderar ditt kärl, sopbilen, tömning av ditt kärl samt ytan för mellanlagring av avfallet i väntan på borttransport.

Hämtning av avfall sker vanligtvis vid fastighetsgräns utmed allmän, kommunal eller statlig väg.

Fritidshus

Fritidshus kan välja att vara ansluta till våra centrala uppsamlingsstationer, CUS. Där lämnar man sorterat mat och restavfall, samt oftast även förpackningar, på en och samma plats. Avgiften debiteras årligen oavsett närvaro i fritidshuset.

Verksamheter och företag

För verksamheter innebär det allt avfall som uppstår på grund av att människor vistas i lokalerna eller inom verksamhetens område. Det är till exempel avfall från personalutrymmen som fika- lunchrum och toaletter.

Alla företag ska ha tillgång till sophämtning av hushållsavfall, i ett eget kärl eller tillgång till ett gemensamt kärl, om lokalerna hyrs.

Rörlig avgift

Rörliga avgiften täcker omhändertagandet av restavfallet i Umeå och rötningen av matavfallet i Skellefteå, samt transporterna till dessa orter. 

Den rörliga avgiften är för de hushållsavfall som läggs i ditt sopkärl. Vilhelmina kommun har vikttaxa, vilket betyder att du betalar efter vikten på ditt hushållsavfall.

Den rörliga avgiften kan du påverka genom att sortera ditt matavfall och dina förpackningar från ditt restavfall och på så minskar du mängden i ditt sopkärl.

Vid hämtning lyfts ditt kärl upp och helheten vägs, efter det töms först ditt matavfall, kärlet vägs igen och efter det töms ditt restavfall. Om vägning inte har kunnat ske debiteras en snitt från de senaste avfallstömningarna.

Slamtömning

Slamtömning sker efter fastighetsägarens förutbestämda tömningsintervall. Tömningen debiteras efter att spolbilen varit på plats.

Latrinkärl

Beställs via vår kundtjänst på telefon 0940-140 50

Uppdaterad den 26 juni 2024

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst vatten och avfall
Maria Danielsson
0940-140 50
vva(at)vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned(at)vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson(at)vilhelmina.se

TF samhällsbyggnadschef
Karl-Johan Ottosson
0940-140 66
soren.hagenvald(at)vilhelmina.se