Renhållningsordning

Vilhelmina kommun har tagit fram förslag till nya kommunala föreskrifter för avfallshantering som ska börja gälla under augusti 2023. Innan kommunfullmäktige ska ta beslut om föreskrifterna har nu kommunens medborgare och fastighetsägare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget till avfallsföreskrifterna finns att läsa här i sin helhet eller kan beställas (se kontaktuppgifter nedan).

Lämna dina synpunkter genom brev eller e-post till: 

Vilhelmina kommun
Torget 6
912 81 VILHELMINA

E-post: info@vilhelmina.se. Uppge ärendebeteckningen: 23/Ks150

Synpunkterna ska ha kommit in till kommunen senast den 9 april 2023.

Eventuella frågor besvaras av Anna Brunned, avfallsansvarig på samhällsbyggnadsenheten.
Telefon 0940-140 80 eller anna.brunned@vilhelmina.se

Välkommen att lämna dina synpunkter!

Föreskrifter om avfallshantering för Vilhelmina kommun

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av en avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering.

Vilhelmina kommun är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av hushållsavfall inom kommunen. Med hushållsavfall avses enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet, ex avfall från personalrum och toaletter.

Avfallsförskrifterna är utformade för att uppnå en god avfallshantering med tanke på miljö och hälsan.

Grunden är att alla fastigheter omfattas av det kommunala avfallsansvaret om det inte är uppenbart att det saknas behov av avfallshantering, till exempel uppenbart obeboeliga hus eller enbart skogsfastighet.

I föreskrifterna anges bland annat vilka kärl som erbjuds, vilka hämtningsintervall som ska gälla i kommunen och hur sortering av de olika fraktionerna av avfall ska ske.

Det framgår även under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare själva får ta hand om sitt hushållsavfall, som vi kallar dispens eller undantag. Det innebär att när kommunen planerar och beslutar om hur deras avfallsskyldighet ska fullgörs, ska kommunen också ta hänsyn till fastighetsinnehavarens möjligheter att själva ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

De föreslagna förändringar som berör alla medborgare och fastighetsägare inom kommunen är bland annat:

  • Hela kommunen ska beröras av den kommunal avfallshämtning

  • Kommunen utgör fem (5) renhållningsområden

  • Att införa obligatorisk utsortering av matavfall

  • Nya kärl erbjuds fastighetsägarna, dessa ska ägas av kommunen

  • Det ska ges möjlighet till bottentömmande behållare för avfall och återvinning

  • Betalsäckarna försvinner och ersätts med avfallstjänst

  • Att slamanlägggningar ska tömmas med en intervall av 1-3 års 

Samråd och utställning

Kommunstyrelsen beslutade den 21 februari att ställa ut förslaget och genomföra formellt samråd under minst sex (6) veckor. Samråd genomförs med berörda myndigheter och aktörer samtidigt som allmänheten också har möjlighet att granska förslagen och lämna synpunkter. Kommunfullmäktige ska därefter anta avfallsföreskrifterna som ska börja gälla augusti 2023.

Utställnings exemplar finns att läsa, under ordinarie öppettider, hos:

Vilhelmina Kommun, förvaltningsbyggnaden, Torget 6

Vilhelmina ÅVC

Dikanäs ÅVC

Saxnäs ÅVC

 

Kom och träffa oss och prata framtidens avfallshantering

Vilhelmina Folkets hus, tisdag 28 mars klockan 18:00

 

Kittelfjäll Värdshus, onsdag 29 mars klockan 9:30
Informationen främst riktad till företag och föreningar

Mötes-ID: 325 819 483 321
Lösenord: amsTdA 

https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/join-a-meeting?rtc=1 

 

 

På länkarna nedan kan du ta del av materialet som vi vill få in synpunkter på:

Utställningsexemplar av Föreskrifter om avfallshantering

Utställningsexemplar karta renhållningsområden

 

Avfallsplan 2030

Avfallsplanen är ett strategiskt styrdokument som gäller hela kommunen och används som ett verktyg för att utveckla hanteringen av avfall. Planen ska ge en bild av dagens avfallshantering, vilka mängder som uppstår i kommunen och hur de tas omhand. Avfallsplanen för Vilhelmina kommun beskriver hur kommunen ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2030, med en revidering senast 2027.

Syftet med avfallsplanen är att engagera människor och göra det lätt att göra smarta val som skapar en hållbar kommun.

Avfallsplanen innehåller tre målområden med specifika mål och åtgärder kopplade till respektive målområde. Målområdena är:

  1. Återbruk och förebyggande av avfall
  2. Minskad miljöpåverkan från insamling och behandling av avfall
  3. Minskad nedskräpning

Avfallsplan 2030 hittar du här

Uppdaterad den 28 mars 2023

Kontakta samhällsbyggnadsenheten

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned@vilhelmina.se

Beredskapssamordnare
Nadja Marthin
0940–140 89
nadja.marthin@vilhelmina.se

Folkhälsosamordnare
Sabina Björk
0940-140 76
sabina.bjork@vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Gator och vägar

Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Thomas Orrkvist
0940-140 69
thomas.s.orrqvist@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se