Ekonomiska rapporter

Delårsrapporter

I enlighet med kommunallagen upprättar kommunen delårsrapporten per den 30 juni varje år, som behandlas i fullmäktige i september. Delårsrapporten innehåller samma delar som en årsredovisning men är inte lika omfattande utan mer översiktlig.

Årsrapport

Kommunens årsredovisning är den mest omfattande ekonomiska uppföljningsrapporten och är ett samlat dokument som visar vad som hänt i kommunen och dess bolag under året, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Den innehåller en beskrivning av vad man i kommunen gjort under året inklusive avstämning av uppsatta mål, dessutom finns det en bedömning av framtiden med i rapporten.

Verksamhetsområden under kommunstyrelsen bidrar tillsammans med de gemensamma nämnderna med material till ekonomienheten, som sammanställer årsrapporten. Den granskas och godkänns av revisorerna innan den går upp i Kommunfullmäktige. Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna ska även bedöma om resultaten i delårsrapporten är förenliga med de av fullmäktige fastställda mål.

Uppdaterad den 22 september 2020

Kontakta ekonomienheten

Ekonomichef:
Niklas Vilhelmsson
0940-140 53
niklas.vilhelmsson@vilhelmina.se

Kontaktperson leverantörsfakturor:
Andrea Larsson
0940-140 51
andrea.larsson@vilhelmina.se