Budget

En budget är en prognos över planerade framtida ekonomiska händelser. Att göra en resultatbudget innebär att göra en planering över intäkter och kostnader som kommer i framtiden.

Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att styra ekonomin, det vill säga att stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade utfallet och därifrån fatta relevanta beslut. Man kan då få större kontroll över hur man ska göra inköp, anställa personal, fördela de ekonomiska resurserna med mera.

Politiska organisationen

Budgeten görs varje år enligt den politiska organisationen. Kommunfullmäktige beslutar om definitiva budgetramar i juni månad året före budgetåret. Undantag mot detta kommer att ske de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet. Enligt Kommunallagen 8 kap 8 § ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av budgetramar till Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen får därefter i uppdrag att utifrån sin budgetram göra en anslagsfördelning till de verksamhetsområden som ligger inom kommunstyrelsens ansvar.

Uppdaterad den 22 september 2020

Kontakta ekonomienheten

Ekonomichef:
Niklas Vilhelmsson
0940-140 53
niklas.vilhelmsson@vilhelmina.se

Kontaktperson leverantörsfakturor:
Andrea Larsson
0940-140 51
andrea.larsson@vilhelmina.se