Skolskjuts och skolkort

Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts för att kunna ta sig från hemmet till skolan, och hem igen. På den är sidan får du information om skolskjuts och även om skolkort för ditt barns resor.

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till en plats i anslutning till där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsen kan ordnas på olika sätt, genom t ex linjetrafik eller särskild anordnad skolskjuts.

I Vilhelmina kommun anordnas skolskjuts i första hand genom linjetrafik och elever som beviljats skolskjuts får ett busskort/skolkort.

Skolskjuts

Vem får skolskjuts?

Elever i grundskola, inklusive förskoleklass, kan beviljas skolskjuts om avståndet är tillräckligt långt eller om det bedöms nödvändigt av något särskilt skäl som till exempel varaktig funktionsnedsättning, farlig väg och växelvis boende. Elever beviljas inte skolskjuts för resor till och från fritids.

Avstånd mellan hem och skola som ger rätt till skolskjuts i Vilhelmina kommun:
Förskoleklass, låg- och mellanstadium: Mer än 3 km
Högstadium: Mer än 4 km

Avståndet mellan hem och hållplats för skolskjuts kan vara:

Förskoleklass och lågstadium: Upp till och med 1,5 km
Mellan- och högstadium: Upp till och med 3 km

Kommunen är inte skyldig att anordna särskild skolskjuts för gymnasieelever. De som uppfyller det grundläggande avståndskravet på 6 km mellan hem och skola kan ersättas för så kallade elevresor och erbjuds busskort. För frågor gällande detta, kontakta Södra Lapplands Gymnasieförbund.

Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola (kommunal skola). I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Elev som växelvis bor på två olika adresser inom kommunen har rätt till skolskjuts, om kraven för skolskjuts i övrigt är uppfyllda. För att en elev ska få skolskjuts vid växelvis boende krävs det att eleven bor ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna.

Den som ändrar adress eller byter skola är skyldig att meddela detta till skolan då skolkortet eventuellt behöver ändras eller avslutas.

Hur får man skolskjuts?

Vårdnadshavare till elever som börjar förskoleklass och behöver skolskjuts ska ansöka om skolskjuts via kommunens e-tjänst. Detsamma gäller för elev i annan årskurs som flyttar till eller inom kommunen och som efter flytten behöver skolskjuts. Ansökan krävs också om elev behöver skolskjuts på grund av en särskild omständighet såsom funktionsnedsättning, trafikförhållanden eller växelvis boende. 

Busstidtabeller

Skolskjutslinjerna trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten. För aktuella tidtabeller och uppgifter om trafikutövare, kontakta Länstrafiken eller besök tabussen.nu.

För dig som har barn som börjar åka buss:

Vid avstigning är det viktigt att barnet stannar och väntar tills bussen har åkt för att se om det kommer bilar, särskilt om barnet måste gå över vägen. Chaufförerna stöttar och påminner barnen, men Vilhelmina kommun och trafikutövarna rekommenderar att en vuxen finns med vid på- och avstigning så att barnet får in rätt rutiner. Viktigt är att en person som eventuellt väntar på barnet står på den sida av vägen som avstigningen sker så att barnet inte glömmer och springer över vägen. 

Skolkort/busskort

Skolkortet är en värdehandling som eleven och vårdnadshavaren har ansvar för. Skolkortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan. Kortet skall ”blippas” mot biljettmaskinen vid varje resa. 

Med skolkortet kan eleven åka en eller två enkelresor per dag med bussar som går inom Vilhelmina kommun. Antalet resor beror på vilken typ av skolkort som beviljats, helt eller halvt. Skolkortet gäller för resor till och från skolan och får inte användas på något annat sätt.

Kortet är giltigt alla skoldagar. Under jul-, sport-, påsk-, sommar- och höstlov och under helger går det inte att åka på skolkortet. Bussbyte till annan linje måste ske inom två timmar från resans början. Övergångstiden beräknas från när skolkortet registreras på första bussen till kortet registreras igen på nästa buss.

För elev som har ett skolkort och är berättigad till skolkort nästa år laddas kortet automatiskt om inte annat har meddelats. Spara därför skolkortet på ett säkert ställe över sommaren. ”Blippa” kortet ombord på bussen som vanligt första skoldagen, håll eventuellt kortet en lite längre stund mot kortläsaren.

OBS! Ibland kan det vara problem med skolkorten i början av höstterminen då alla bussar ska ta emot de nya uppdateringarna. Om kortet inte fungerar, fortsätt testa det i några dagar innan det anmäls det som trasigt.

Trasigt eller borttappat kort

Kortet är av plast. Det tål inte att böjas eller att det görs hål i kortet. Inuti hela kortet sitter en trådslinga. Om kortet går av eller får en spricka blir kortet oanvändbart.

Borttappat skolkort måste anmälas till skolan så att det kan spärras och inte användas av någon annan. 

Kostnaden för ett nytt skolkort, om eleven tappat eller medvetet haft sönder sitt kort, är 100 kr för förskoleklass till och med 6:an (swish till 123 030 35 86, märk med "busskort") och 250 kr för 7:an till och med 9:an (faktureras).

Om kortet går sönder eller inte fungerar, kontakta aktuell skola. Det trasiga kortet måste lämnas tillbaka till skolan innan eleven kan få ett nytt.

Uppdaterad den 26 juni 2024

Kontakt skolskjuts och skolkort

Skolkort - Skolans administratörer: 

Volgsjö skola och Strandskolan
0940 – 141 71

Hembergsskolan
0940 – 141 90

Saxnäs och Dikanäs skolor
0940 – 144 14

Södra Lapplands gymnasieförbund
0940 - 142 22 eller 142 24

Busslinjer med mera:

Trafiksamordnare
Linda Karlsson
linda.karlsson(at)vilhelmina.se
0940 – 141 85

Tidtabeller med mer:

Länstrafikens kundservice
0771-100 110
eller kontakta den entreprenör som kör aktuell linje