Medborgarförslag

Medborgarförslag är till för alla som är folkbokförda i Vilhelmina kommun. Det är ett sätt att kunna göra sina förslag hörda i kommunfullmäktige.

I ditt medborgarförslag kan du bara ta upp ett ämne. Om du har flera ämnen du vill ta upp behöver du lämna ett medborgarförslag för varje ämne. Medborgarförslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer som är folkbokförda i Vilhelmina kommun. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.

Lämna ditt medborgarförslag till:

Vilhelmina kommun
Kommunkansliet
Torget 6
912 81 Vilhelmina

Du kan också skicka det direkt till fullmäktiges presidium via kontaktuppgifter till höger.

Fullmäktige bereder ärendet

Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenheter. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väckts. När ett medborgarförslag är redo för beslut kontaktar vi dig som lämnat förslag. Du som har väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget har behandlats.

Under fullmäktiges sammanträden i juni och november varje år redovisas de medborgarförslag som ännu inte har beretts färdigt.

Uppdaterad den 25 augusti 2023

Kontakta kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande
Mikael Österberg (S)
mikael.osterberg(at)vilhelmina.se

1:e vice ordförande
Marita Stinnerbom (C)
marita.stinnerbom(at)vilhelmina.se

2:e vice ordförande 
Maria Bäckström (S)
maria.backstrom(at)vilhelmina.se