Eget omhändertagande av slam eller latrin

För dig med enskilt avlopp, finns en möjlighet att söka dispens för att själv ta hand om ditt slam eller latrin. Vid ansökan om eget omhändertagande måste du kunna visa att du kan ta hand om avfallet på ett sådant vis att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår.

Latrin från exempelvis utedass

Om man har utedass, mulltoa eller annat torr toalett kan man ansöka om dispens för att kompostera latrin på sin egen fastighet. Komposteringen ska ske i en anläggning som är avsedd för latrinkompostering. Källsorterad urin ska lagras i en tät behållare. Det är viktigt att du har tillräckligt med utrymme för att kunna ta vara på all näring.

Två personer som använder sitt fritidshus fem veckor om året producerar näring för att odla 300 kg morötter. Ett permanentboende kan odla upp till två ton.
I de fall man inte själv vill ta hand om latrin från utedass eller liknande så kan detta lämnas på någon av kommunernas återvinningscentraler.


Slam från slamavskiljare eller minireningsverk

Kommunens sköter slamtömningen av enskilda avlopp. Om du själv vill ta hand om slammet från din avloppsanläggning kan du ansöka om dispens hos miljö- och byggnadsnämnden. Vi prövar sedan om eget omhändertagande är lämpligt.

Generellt är det svårare att få dispens för eget omhändertagande av slam. Omhändertagande av slam innebär att slammet ska avvattnas och komposteras i en lämplig anordning. Du måste kunna visa att tömning, avvattning, kompostering och slutlig användning av det färdiga kompostmaterialet kan ske på sådant sätt att risk för olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår. I praktiken är det nästan bara den som har ett jordbruk eller andra stora arealer för odling som kan ha möjlighet att omhänderta slammet på ett godtagbart sätt.

För den som vill sprida slam från hushållets eller personalutrymmes slamavskiljare, tanke eller minireningsverk gäller att spridning ska ske på den egna fastigheten. Det är inte tillåtet att samla upp och sprida slam från andras avloppsanläggningar.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen och prövning av ansökan gällande eget omhändertagande av slam eller latrin.
För mer information om kompostering av latrin, klicka här.

Uppdaterad den 21 mars 2023

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst vatten och avfall
Maria Danielsson
0940-140 50
vva(at)vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned(at)vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson(at)vilhelmina.se

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald(at)vilhelmina.se

Kontakta Miljö och hälsa

E-post:
mbn(at)vilhelmina.se

Miljöinspektör:
0940-140 47
0940-140 83

Miljöinspektör, livsmedel och hälsa:
0940-140 72

Kansli
0940-140 84
0940-140 73

Telefontider Kansli:
Måndag-fredag: 9.30-12.00

Miljö-och byggnadschef:
Helene Myhrberg
0940-140 71
helene.myhrberg(at)vilhelmina.se