Lagen om nationella minoriteter

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009: 724) i kraft. Denna lag ersätter de två tidigare minoritetsspråklagarna om rätt att använda samiska respektive finska och meänkieli.

Lagen ska skydda och främja Sveriges nationella minoriteter; samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer samt deras språk. De nationella minoritetsspråken är; samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Grundskydd

Minoritetslagens grundskydd gäller i hela Sverige och omfattar samtliga fem nationella minoriteter.

Grundskyddet innebär att:

  • förvaltningsmyndigheter ska vid behov lämpligt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag (3 §)
  • Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken (4 §, also 8 § språklagen)
  • det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige (4 §)
  • barns utveckling av en kulturell identitet och användning av eget minoritetsspråket ska främjas särskilt (4 §)
  • förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet att inflytande i frågor som rör dem och så långt det är möjligt samråda med minoritetsrepresentanter i sådana frågor (5 §)

Förstärkt skydd
Minoritetslagen innehåller också ett förstärkt skydd för samiska, finska och Meänkieli inom de så kallade förvaltningsområdena. Det förstärkta skyddet innebär bland annat att:

  • enskilda har rätt att använda språk vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilda ärende där myndigheten är beslutsfattare.
  • myndigheten är skyldig att ge muntligt svar i samma språk samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivation. Myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där tjänsten ges i minoritetsspråk.
  • förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken,
  • kommuner har särskilt ansvar att erbjuda minoritetsspråk till fullo eller i väsentlig del av äldrevård och barnomsorg om någon inom förvaltningsområdet önskar detta. 

Läs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009: 724) på:

Svenska

Åarjesemien (sydsamiska)

Davvisámigiella (nordsamiska)

Julevsámegiella (lulesamiska)

Finska

Meänkieli

Jiddisch

Romani chib

 

Uppdaterad den 10 juni 2024

Kontakta minoritetshandläggare

Telefon:
0940-146 01

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
laila.daerga(at)vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
malin.blind(at)vilhelmina.se