Vilhelmina kommun får ny nämndsorganisation

Under slutet av 2020 tillsattes en förtroendemannaberedning, en grupp politiker, som under det senaste året bland annat utrett hur kommunen ska anpassa sin kostym till dagens förutsättningar och utmaningar.

Resultatet av beredningen, som innebär en ny organisation, reglementen, delegationsordningar samt arvodes-och ersättningsreglementen kommer tas i bruk vid starten av nästa mandatperiod är fortfarande under arbete men har delats upp i olika delar. Under måndagens kommunfullmäktige antogs den del i beredningen som har att göra med organisationens utformning.

Kommunens politiska organisation kommer att övergå från nämnder till utskott.

Det innebär:

  • Vi går från fyra till två nämnder, kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden
  • Utbildningsnämnden och socialnämnden kommer att göras om till utskott som ligger under kommunstyrelsen.


Förändringen genomförs främst för att skapa möjlighet till snabbare beslutsvägar och ge bättre överblick över kommunens verksamheter och ekonomi. Hur många ledamöter som ska ingå i varje utskott är ännu inte beslutat utan kommer tas i kommunfullmäktige under våren-sommaren 2022. Däremot har beredningen redan i ett tidigare skede beslutat om att antalet ledamöter i kommunfullmäktige inte ska förändras.

Uppdaterad den 29 november 2022