Lagändring 1/1 2019: Skärpningar i livsmedelslagen

En lagändring har skett i livsmedelslagen och gäller från och med första januari. Det är viktigt att du som äger livsmedelsverksamhet uppmärksammar denna.

Miljökontoret informerar:
Skärpta straff för brott mot livsmedelslagen

Den 1 januari 2019 skärps straffen för brott mot livsmedelslagen. Dels återinförs fängelsestraff på upp till två år och dels införs sanktionsavgifter för vissa överträdelser. Den nya skärpningen i regelverket syftar till att ge säkrare livsmedel för konsumenten och dessutom bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretagen.

Genom att fängelse återförs i straffskalan ökar polisens och åklagarens möjligheter att utreda brott mot livsmedelslagen, till exempel genom att genomföra husrannsakan eller prioritera den här typen av brottsutredningar högre. Fängelsestraff kan till exempel utdömas då man på olika sätt producerar, hanterar eller marknadsför livsmedel som kan orsaka en fara för människors liv eller hälsa.

En annan viktig förändring i reglerna är systemet med sanktionsavgifter som tas ut vid mindre allvarliga överträdelser. Sanktionsavgiften är en administrativ avgift som tillfaller staten. Ett exempel på när sanktionsavgifter tas ut är om man startar en ny verksamhet utan att ha gjort en anmälan till sin kontrollmyndighet.

Det är viktigt att alla befintliga och nya verksamheter uppmärksammar den nya lagförändringen och gör sig förstådd med vad den innebär.
Miljökontoret uppmanar därför alla livsmedelsföretagare eller verksamheter som under 2019 kommer att starta upp en livsmedelsverksamhet alternativt byta ägare att anmäla sin livsmedelsverksamhet till miljökontoret.

Anmälan skickar du enklast in via kommunens e-tjänst alternativt kontakta miljökontoret via växeln på telefon 0940 – 140 00 för att hämta en blankett för anmälan av livsmedelsverksamhet.

Uppdaterad den 29 november 2022