Kortreferat från kommunfullmäktige 10 december

Nedan finns korta sammanfattningar av punkter från Kommunfullmäktige 10 december.

Grön Översiktsplan antagen
Den gröna översiktsplanen som man arbetat med de senaste åren är nu klar och antagen i Kommunfullmäktige. Planen tar upp hur markanvändning kan ske inom Vilhelmina kommun sett ur flera olika aspekter. Planen kommer inom kort att finnas tillgänglig på Vilhelmina kommuns hemsida.

Beslut om avslag för folkomröstning
Under hösten har en namninsamling med 572 giltiga namnunderskrifter lämnats in till Vilhelmina kommun där man efterfrågar en folkomröstning angående bildandet av naturreservat. Då det är länsstyrelsen som beslutar kring bildandet av naturreservat beslutade kommunfullmäktige att avslå folkomröstningen samt lämna över namninsamlingen till länsstyrelsen.

Köp av fastigheten Granberg 1:59 och 1:76
Under det gångna året har en beredningsgrupp haft i uppdrag att se över lokalerna inom Vilhelmina kommuns skolor för att möta det framtida behovet av lokalerna. Beredningens förslag till kommunfullmäktige var att köpa fastigheterna Granberg 1:59 och 1:76, DIÖS fastigheter, för att kunna använda lokalerna till Malgomajskolans fordonsprogram. Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Vindkraft
Vindkraftsbolaget GHG Wind AB har ansökt om tillstånd att uppföra vindkrafts park inom Vilhelmina kommun. Bolaget har skickat in två ansökningar, en för Gråtanberget och en för Högbrännan.

Kommunfullmäktige beslutade att avstyrka båda dessa ansökningar ur markanvändningssynpunkt. Därmed kan inte GHG Wind AB etablera en vindkraftspark inom området ifråga.

Hela fullmäktigeprotokollet kommer läggas in här när det justerats.
Protokollet justeras den 17 december.

Uppdaterad den 29 november 2022