Översiktsplaner

En översiktsplan är en kommuntäckande plan som visar grunddragen av mark- och vattenanvändningen.

Planen beskriver kommunens förutsättningar och fungerar som en vägledning vid beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i ett längre perspektiv. Översiktsplanen är viktig som underlag och ger riktlinjer vid upprättandet av detaljplaner, bygglovsprövning eller när andra beslut ska tas som rör mark- och vattenanvändning. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om översiktsplanering. 

Uppdaterad den 25 april 2018

Kontakta miljö och byggnadsnämnden

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Telefonnummer:
0940 - 140 81 (Telefontid: 09.00-16.00)
0940-14073

Miljö-och byggnadschef :
Ulla-Karin Dahlberg
0940 - 140 82

Blanketter