Strategi för laddinfrastruktur

Kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun har antagit en strategi för laddinfrastruktur.

Kommunerna är viktiga aktörer för att uppnå en hållbar energianvändning i samhället och för att nå upp till den nationella viljeinriktningen om fossiloberoende fordonsflotta till 2030. För att minska fossilberoendet på vägarna, skapa förtroende för laddfordon och skapa god rörlighet i hela området vill kommunen peka ut lämpliga platser där utbyggnad av laddstationer kan ske.


Kommunen har inte som avsikt att själv sätta upp någon laddinfrastruktur eller medfinansiera byggnationer, men ställer sig positiv till samarbete med aktörer som vill göra detta. Kommunen har i sitt förberedande arbete pekat ut lämpliga platser för lokalisering. Platserna som föreslås har goda anslutningsmöjligheter, de är lättillgängliga och det finns något att göra i de flesta fall anslutning till lokaliseringen medan fordonet laddas. Några av de utpekade platserna ägs inte av kommunen och i de fallen måste avtal slutas med den aktuella fastighetsägaren.

Här kan du läsa hela strategin. 

Uppdaterad den 10 juni 2024