Transportdispens

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag, dispens, för just den transporten.

Berör transporten enbart vår kommun ska ansökan skickas till:
info@vilhelmina.se

eller

Vilhelmina kommun,
transportdispens,
Torget 6
912 81 Vilhelmina

Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där transporten startar.
Bestämmelser om fordons vikt och dimensioner finns i 4 kap trafikförordningen (1998:1276).

Avgift för transportdispens tas ut enligt fastställd taxa.

Uppdaterad den 8 juli 2019

Kontakta tekniska enheten

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Teknisk chef
Jan-Ola Borg, teknisk chef
0940-140 66
jan-ola.borg@vilhelmina.se

Blanketter