Mer resurser till arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa i Vilhelmina kommun under 2022

Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober att föreslå kommunfullmäktige att anslå 1,5 miljoner kronor till barn och ungdomars psykiska hälsa. – Vi har ett ansvar för våra barn och ungdomars vardag och framtid, säger Annika Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Vilhelmina kommun.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober fick ledamöterna ta del av mätetalet för barn och ungas hälsa, uppmätt i december 2020, och det fanns flera punkter som gav skäl till oro. Enligt rapporten har bland annat orosanmälningarna och skolfrånvaron i kommunen ökat och fler ärenden har inkommit till elevhälsan. Kommunstyrelsen delgavs material och analyser framtaget av arbetsgruppen som redan nu finns. I beredningsunderlaget finns olika förslag till insatser. Bland annat vill man utöka familjestödet i kommunen, exempelvis genom att korta ned väntetiden till BUP och starta upp familjerådgivning på Sjukstugan i Vilhelmina. Man vill också utöka kuratorresurserna inom skolväsendet och på ungdomsmottagningen. Därtill vill man också skapa ett barnhälsoteam i förskolan för att tidigt kunna stötta föräldrar och hjälpa barn att nå grundskolans mål. Ytterligare ett förslag är starta upp ett team som ska kunna stötta elever som har hög skolfrånvaro.

Kommunstyrelsen har därför beslutat att avsätta 1,5 miljoner kronor under 2022 som ska gå till skolornas och socialförvaltningens planerade insatser mot att bekämpa psykisk ohälsa.

- Detta är ytterligare ett steg i vår långsiktiga plan för att komma till rätta med den psykiska ohälsan bland barn och unga i vårt samhälle. Det känns jättebra att kunna ge mer resurser så att man bättre ska kunna fånga upp och stötta barn och unga som behöver extra hjälp, säger Annika Andersson.

Beslut tas i kommunfullmäktige den 25 oktober.

Uppdaterad den 29 november 2022