Kommunfullmäktige sammanträder 20/6

Kommunfullmäktige sammanträder 20/6 i Östgården, Folkets hus, kl 10.00.

Se kallelse och bilagor här

Länk till webbsändning

Ärendelista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Motioner
 4. Interpellation
 5. Medborgarförslag
 6. Redovisning av motioner
 7. Redovisning av medborgarförslag
 8. Ekonomisk redovisning
 9. Extra höjning av avfallstaxan
 10. Begäran om tilläggsanslag Utbildningsnämnden
 11. Ägartillskott Inlandsbanan AB
 12. Allmänpolitisk debatt
 13. Taxa för kart- och mättjänster
 14. VA- taxa 2023
 15. Taxa för Räddningstjänsten 2023
 16. Taxa Torgplats
 17. Taxa serveringstillstånd 2023
 18. Avgift registreringslotterier 2023
 19. Taxa allmänna handlingar, kopior, utskrifter m.m. 2023
 20. Budget 2023
 21. Förtroendemannaberedning, slutrapport
 22. Bolagisering av avgiftskollektiven
 23. Kommunens skog- och markpolicy
 24. Bredbandsstrategi 2022-2025
 25. Lokal ANDTSstrategi med policy och handlingsplan
 26. Inrättande av delegation för utbildning
 27. Ansvarsfrihet för år 2021 Parterskap Inland - Akademi Norr
 28. Ansvarsfrihet för år 2021 Samordningsförbundet Södra Lappland
 29. Valärenden
 30. Delgivningar

 

Uppdaterad den 29 november 2022