Kommunfullmäktige sammanträder 19/12

Kommunfullmäktige i Vilhelmina sammanträder i Folkets Hus måndag den 19 december 2022 kl. 10.00.

Kommunen går över till att enbart tillhandahålla digitala handlingar på webbplatsen.

Här kan du läsa kallelse och handlingar till mötet den 19 december.  

En nyhet efter valet är att vid varje sammanträde kommer det att ges tid till Allmänhetens frågestund. Du som är folkbokförd i Vilhelmina kan ställa en fråga till politikerna inför att kommunfullmäktige samlas. Din fråga ska denna gång mejlas senast fredag den 16 december kl. 13.00 till info@vilhelmina.se

Regler för allmänhetens frågestund 

Vid varje fullmäktige kommer numera Allmänhetens frågestund finnas med. Här kommer regler för hur frågor ska lämnas in och hur frågestunden går till: 

  • Under frågestunden har alla som är folkbokförda i kommunen rätt att ställa frågor som berör ämnen av allmänt intresse. Det kan handla om frågor som tillhör kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämnds eller utskotts verksamhetsområde. Även kommunala bolag, stiftelser eller föreningsengagemang kan beröras.
  • Frågan får antingen ställas till ”kommunen” eller till namngiven person bland fullmäktiges ledamöter, ordförande eller vice ordförande i kommunens nämnder, utskott eller styrelser.
  • Frågorna får inte beröra myndighetsutövning mot enskilda. Kommunfullmäktiges ordförande avgör efter samråd med vice ordförandena om en fråga får ställas.
  • Frågan ska lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast kl. 13.00 en vardag före fullmäktiges sammanträde. Den ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Inskannat/fotograferat dokument via e-post accepteras som giltig handling.
  • Om frågeställaren så önskar kan hen personligen infinna sig vid sammanträdet och själv ställa sin fråga. I annat fall läser kommunfullmäktiges ordförande upp frågan.
  • Frågan besvaras i första hand av den person till vilken frågan är ställd, i andra hand av ordförande eller vice ordförande i nämnd, utskott eller styrelse som berörs av frågan och i tredje hand av annan som fullmäktiges ordförande bestämmer.
  • Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att den kan läsas upp på två minuter. Den som svarar disponerar fem minuter. Frågeställaren har rätt till en följdfråga (två minuter) med anledning av svaret och den som svarar får två minuter för att svara på denna. Debatt i fullmäktige får ej förekomma under frågestunden.
  • Frågor besvaras i den ordning de inkommit. Frågor som berör samma ämnesområde får behandlas vid samma tillfälle.
  • Om svar inte kan lämnas vid sammanträdet ska frågeställaren få skriftligt svar, alternativt tas upp vid nästkommande sammanträde.
Uppdaterad den 11 januari 2023