Information: Så hanterar skolorna pandemins utmaningar

Inom alla skolformer i Vilhelmina har vi haft en allmän smittspridning av den nya varianten av covid-19 de senaste veckorna och vi räknar med att det fortsätter någon eller några veckor framåt. Vi vill med denna information berätta hur våra skolor förhåller sig till pandemins utmaninga

Vi följer de direktiv som regeringen och folkhälsomyndigheten ger oss, se kursiv text längst ned.

Så arbetar Vilhelmina kommuns utbildningsförvaltning:

Vilhelminas kommuns skolchef har möte med smittskyddet två gånger per vecka där alla kommuner i Västerbottens län deltar. Där får vi information om läget i hela länet men också hur det ser ut i vår egen kommun. När situationer uppstår tar vi alltid kontakt med smittskyddet för att få råd om hur situationen kan hanteras på bästa sätt, och utifrån det tar vi då beslut om åtgärder.

Vi är också skyldiga att informera om det finns smittade personer i våra verksamheter, en information som skickas hem till elevernas föräldrar/vårdnadshavare.

Vi tar detta på största allvar och försöker göra det vi kan för att minska smittspridningen och varje rektor har möten med facken varje vecka för att diskutera åtgärder på skolorna.

Förra året kunde skolor rekommenderas att stänga en tid för att hindra smittspridningen. Men med den breda och rekordhöga smittspridning som nu pågår just nu, främst på grund av varianten Omikron, ser inte Smittskyddet att detta skulle ge effekt i samma utsträckning som ifjol.

Vi hoppas alla att detta snart ska börja avta och att vi kan återgå till en normal vardag igen, där både elever och personal är friska och inga restriktioner eller åtgärder är nödvändiga.

Följande stycke är från regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv:

Utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för barn och unga under vårterminen 2022.

Vid smittspridning eller utbrott av covid-19 i en skola ska huvudmannen samråda med smittskyddsläkaren i regionen. Det är viktigt att vidta åtgärder som är proportionerliga. Det handlar om att väga elevernas rätt till utbildning och behov av socialt sammanhang i skolan mot åtgärder för att förhindra ytterligare smittspridning.

I vissa allvarligare fall kan det vara motiverat att skolan begränsar sin verksamhet och att även elever utan symtom stannar hemma från skolan. Det är viktigt att samråd sker med smittskyddsläkare som kan bedöma vilka åtgärder som är befogade ur smittskyddssynpunkt.

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta skolverksamheten

Skolchef:
Christer Staaf
christer.staaf(at)vilhelmina.se
0940-142 76