Beslut från länsstyrelsen: Södra Gardfjället nytt naturreservat i Vilhelmina kommun

Länsstyrelsen har beslutat om ett nytt naturreservat i Vilhelmina kommun, Södra Gardfjället. Naturreservatet är 38 886 hektar stort och ligger norr om Kittelfjäll. Beslutet berör endast statlig mark.

I naturreservatet finns i stort sett alla för fjällen karaktäristiska naturtyper. Landskapet är storslaget med fjälldalar omgivna av branta fjäll. Det finns också stora områden med fjällbjörkskog och våtmarker med slingrande vattendrag och klara sjöar. I Södra Gardfjällets naturreservat finns flera intressanta besöksmål som är väl värda att besöka året om.

Bevarar fjällandskap och område för friluftsliv

Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer samt att tillgodose behov för friluftslivet.

Beslutet omfattar föreskrifter om rätten att färdas och vistas samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet. Beslutet omfattar även föreskrifter om markanvändningen.

Värt att notera är att beslutet inte har föreskrifter som innebär förbud att färdas till fots, på skidor eller med snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark. Att området blir naturreservat innebär ingen skillnad för framförande av snöskoter jämfört med tidigare. De stugor, leder, skidspår, liftar och andra anläggningar som finns i området finns kvar och får underhållas.

Läs beslutet och skötselplanen

På länsstyrelsens hemsida kan du ta del av hela beslutet och skötselplanen. Det finns också en sammanfattning av beslutet.

Handlingarna finns även tillgängliga på kommunkansliet i Vilhelmina och hos Länsstyrelsen. Ärendebeteckning: 511-2851-2017.

Beslutet kan överklagas till regeringen. Överklagan ska ha kommit in skriftligt till Länsstyrelsen senast 17 juni 2022. Parter som företräder det allmänna ska ha lämnat sitt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet meddelades, det vill säga senast 3 juni 2022. Mer information om överklagan finns i beslutets bilaga 6.

 

Text: Länsstyrelsen Västerbotten

Uppdaterad den 29 november 2022