Skärpt eldningsförbud i Vilhelmina

På grund av den extremt höga brandrisken som råder för närvarande har Räddningstjänsten beslutat om skärpt eldningsförbud i hela Vilhelmina kommun. Det innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark från och med 2020-06-25. Kl. 13.00.

Förbudet omfattar också:

 • Matlagning och grillning på fasta grillplatser
 • Fyrverkerier
 • Förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen
 • Eldning av fasta bränslen i bål i områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Förbudet gäller tillsvidare. Tänk på att det är din skyldighet att hålla dig uppdaterad om vad som gäller. Mer information hittar du här nedan.

När gäller eldningsförbudet?
Eldningsförbudet gäller från och med 2020-06-25 kl. 13.00. Eldningsförbudet gäller tills något annat meddelas. Ändring eller upphävande av förbudet kommer att publiceras på kommunens hemsida.

Var får jag elda?
Eldningsförbudet gäller i Vilhelmina kommun.
Eldningsförbudet gäller endast utomhus.

Eldningsförbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse, och delvis även inom sammanhållen bebyggelse. Med mark menas mark som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit.

Du får inte elda med fasta bränslen på en fast grillplats om den är belägen i skog och mark (det är dock tillåtet att elda med gas eller vätska för att laga mat på en sådan fast grillplats).

Vad får jag elda?

Utanför sammanhållen bebyggelse:

Förbudet gäller all eldning, grillning, matlagning, bränning med fasta bränslen såsom ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar.
Förbudet gäller även aktiviteter som innefattar användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta arbeten med förbränning av gas eller vätskeformiga bränslen.

Du får dock använda utrustning för matlagning (så kallade friluftskök) som drivs av gas eller vätska om de är placerade så att faran för antändning och spridning av brand är låg. Faran kan anses vara låg om eldningen t ex sker på en fast grillplats. Med fast grillplats menas t.ex. eldplats som är avgränsad med obrännbart material (t.ex. betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

Inom sammanhållen bebyggelse:
Inom sammanhållen bebyggelse får du inte elda med fasta bränslen i annat syfte än grillning och matlagning. Det är alltså inte tillåtet att t ex elda trädgårdsavfall. Att elda med endast gas eller vätska är dock tillåtet ( t ex att utföra svetsarbeten med gas).

Sammanhållen bebyggelse:
Sammanhållen bebyggelse definieras som ett område där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Du får alltså elda och grilla i matlagningssyfte på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Kan jag få undantag från eldningsförbudet?
Vilhelmina räddningstjänst kan i särskilda fall medge undantag från förbudet, t ex:
• För aktör som genomför hygges- eller naturvårdsbränning som föranmälts till räddningstjänsten.
• För aktör som bedriver lägerverksamhet, campingplats, tävlingsarrangemang eller verksamhetsutövare för friluftsaktiviteter som har fasta grillplatser och där dessa har organiserat brandskyddet runt aktiviteten.
För att ansöka om undantag från eldningsförbudet, kontakta räddningstjänsten. Var beredd att skicka in en bild på den grillplats du tänkt använda.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?
Om du bryter mot förbudet riskerar du att dömas till böter.

Vad ska jag göra om jag upptäcker en brand i skog och mark?
Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.
Information till verksamheter som inte omfattas av eldningsförbud, men kan innebära en brandrisk.

Eldningsförbudet gäller bara eldning utomhus och gäller inte arbeten eller andra verksamheter trots att de kan innebära en brandrisk. Räddningstjänsten påminner därför om att:

 • gnistskydd i skorstenar på badtunnor, utegrillar och liknande är effektivt för att hindra brandspridning.
 • gnistor från vinkelslip, röjsåg eller liknande kan lätt starta en brand.
 • banddrivna skogsmaskiner är en vanlig orsak till skogsbrand.
 • skjutning på skjutbanor innebär en högre brandrisk. Om möjligt, vänta med skjutövningarna till dess att brandrisken blivit lägre.
 • glödande cigarettfimpar som slängs på marken eller i naturen kan glöda länge efter att den kastats och starta en brand långt senare.
 • en brand som startar genom oaktsamhet eller slarv kan innebära böter oavsett om eldningsförbud råder eller ej.
 • om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.
Uppdaterad den 29 november 2022