Nu finns Grön Översiktsplan på vår hemsida

Grön Översiktsplan finns nu att läsa på vår hemsida. Planen är framtagen av Vilhelmina kommun för att kunna ge en överblick över markanvändningen inom kommunen.

Översiktsplanen samt det tematiska tillägget LIS-plan, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, är antagen av Vilhelmina kommunfullmäktige.

Planeringen ska styra och vägleda hur mark, vatten och bebyggelse ska bevaras, användas och utvecklas.

 • Planen tar hänsyn till:
 • Enskilda och allmänna intressen
 • Jord, berg och vattenförhållanden
 • Natur- och kulturmiljövärden
 • Miljö- och klimataspekter
 • Människors hälsa och säkerhet
 • Risk för olyckor, översvämning och erosion
 • Möjligheter att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar
 • Möjligheter att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk, kommunikation samt samhällsservice i övrigt
 • Lämplig energiförsörjning och energihushållning
 • Mellankommunala och regionala förhållanden

Här hittar du hela översiktsplanen

Uppdaterad den 29 november 2022