Kommunfullmäktige sammanträder 13/12

Vilhelmina kommunfullmäktige sammanträder digitalt 13/12 kl 10.00.

Mötet sker digitalt, men via denna länk kan du följa mötet precis som vanligt:

Webbsändning kommunfullmäktige 13/12

Ärendelista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Motioner
 4. Interpellationer
 5. Medborgarförslag
 6. Redovisning av motioner
 7. Redovisning av medborgarförslag
 8. Ekonomisk redovisning
 9. Livsmedelstaxa – reviderad taxa för avgifter inom livsmedellagstiftning för miljö- och byggnadsnämnden
 1. Taxor inom vård och omsorg 2022
 2. Medel från Tillväxtverket för näringslivsfrämjande åtgärder
 3. Inköpspolicy
 4. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vilhelmina kommun
 5. Konsortieavtal Södra Lapplands Gymnasieförbund
 6. Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västerbotten
 7. Överenskommelse mellan Region Västerbotten och länets kommuner om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 8. Revidering av förbundsordningen avseende ansvar, rollfördelning vid förbundets årsredovisning och hantering av över- och underskott i Lystkom
 9. Webbsändningar kommunfullmäktige
 10. Sammanträdesplan 2022
 11. Kungörandeannonsering 2022
 12. Valärenden
 13. Delgivningar
Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande
Mikael Österberg (S)
mikael.osterberg(at)vilhelmina.se

1:e vice ordförande
Marita Stinnerbom (C)
marita.stinnerbom(at)vilhelmina.se

2:e vice ordförande 
Maria Bäckström (S)
maria.backstrom(at)vilhelmina.se