Kommunfullmäktige 15/6 - ärendelista och webblänk

15/6 är det dags för sista kommunfullmäktige innan sommaren. Se hela ärendelistan här.

Här hittar du länk till sändningen

Här hittar du handlingar

Kommunfullmäktige i Vilhelmina sammanträder i Folkets Hus, måndagen 15 juni 2020, kl. 10.00 för behandling av nedanstående ärenden.

Sammanträde inleds med allmänhetens frågestund. Allmänhetens frågestund genomförs då kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen för kommunen.
Frågestunden får pågå som längst 1 timme.

En fråga från allmänheten ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Frågan får inte vara av allmän karaktär utan ska behandla områden i kommunens verksamhet och den bör kunna besvaras utan större utredning. Den får ställas till kommunstyrelsens ordförande, ordförande i kommunal nämnd samt ordförande i kommunalt bolag.
Frågan ska lämnas in till Vilhelmina kommun, Kommunkansliet, 912 81 Vilhelmina senast fredag 12 juni kl. 13.00. Frågan kommer att läsas upp på sammanträdet av kommunfullmäktiges ordförande.

Sammanträdet kommer som vanligt att sändas via www.vilhelmina.se. Mötet går även att följa digitalt i biosalongen i Folkets hus, Vilhelmina.
På grund av risk för smittspridning, ser vi helst inga besökare i fullmäktigesalen.

Marita Stinnerbom
Ordförande

Ärenden
1. Upprop
2. Val av justerare
3. Reviderad arbetsordning kommunfullmäktige
4. Allmänhetens frågestund
5. Motioner
6. Medborgarförslag
7. Redovisning av motioner och medborgarförslag
8. Interpellationer
9. Ekonomisk redovisning
10.Medel näringsfrämjande åtgärder
11.Investeringsbudget 2020
12. Projekt ”Bemanning i balans”
13. Köp av planlagd del Klimpfjäll 2:8
14. Bergvägen, Saxnäs
15. Årsredovisning Skogssällskapet 2019
16. Revisorernas rapport till fullmäktige
17.Årsredovisning 2019
18. Va-taxa 2021
19. Renhållningstaxa 2021
20. Taxa kartor och mättjänster 2021
21. Taxa Räddningstjänst
22. Taxa för färdtjänst
23. Taxa allmänna handlingar, kopior, utskrifter m.m.
24. Avgift registreringslotterier
25. Taxa Serveringstillstånd 2021
26. Budget 2021
27. Riktlinjer för investeringar
28. Remiss; Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg
29. Debitering gällande tillsyn via telefonkontakt med omsorgstagare
30. Gymnasieförbund Region 10
31. Vilhelmina kommuns grafiska manual
32. Valärenden

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkansliet.

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande
Mikael Österberg (S)
mikael.osterberg(at)vilhelmina.se

1:e vice ordförande
Marita Stinnerbom (C)
marita.stinnerbom(at)vilhelmina.se

2:e vice ordförande 
Maria Bäckström (S)
maria.backstrom(at)vilhelmina.se