Förslag på avgifter för förskola och fritidshem

Det ligger ett förslag till kommunfullmäktige om att avgiften för förskola och fritidshem ska vara enhetlig oavsett omfattning. Beslut om avgiften kommer att tas 2 mars.

En kommun eller huvudman för en fristående förskola får ta ut en avgift för att ta emot barn i förskolan. Avgiften ska vara skälig. Idag använder sig alla kommuner av maxtaxa, det innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli.

Avgiften beräknas på hushållets totala bruttoinkomst, och inkomsttaket är för närvarande 49 280 kronor.

 

Förslaget är följande:

Förskola

Avgiftstak                                     Dock högst

Barn 1, 3 %                                    1 478 kr

Barn 2, 2 %                                    986 kr

Barn 3, 1 %                                    493 kr

 

Fritidshem

Avgiftstak                                     Dock högst

Barn 1, 2 %                                    986 kr

Barn 2, 1 %                                    493 kr

Barn 3, 1 %                                    493 kr

 

Räkneexempel
I en ensamstående familj har föräldern en inkomst på 24 000 kronor per månad före skatt. I familjen är det ett barn som går på förskola. Avgiften blir då 720 kronor per månad (24 000 x 0,3 = 720).

I en familj med två föräldrar som tillsammans tjänar 55 000 kronor. Familjen har två barn och avgiften för förskola blir 2 464 kronor (1 478 för barn 1 och 986 för barn 2) och avgiften för fritidshem blir 1 479 kronor (986 för barn 1 och 493 för barn 2). Eftersom familjen tjänar mer än 49 280 kronor når de maxtaxan.

Uppdaterad den 29 november 2022