Till innehållet

Arbetsmarknadsenheten

Vilhelmina kommun står inför ett generationsskifte där behovet av arbetskraft är stort, både inom kommunen och näringslivet. Detta ställer höga krav på kommunen att ta till vara på den arbetskraft som finns med det ger också goda möjligheter att finna arbete i Vilhelmina.

Enheten arbetar för att erbjuda individuellt anpassade arbetsmarknadsinsatser, både tidsbegränsade och mer långsiktiga, för att i förlängningen leda till egen försörjning i form av arbete eller utbildning. Inom kommunen kan vi på Arbetsmarknadsenheten hjälpa unga och vuxna arbetssökande med arbetsmarknadsinsatser som exempelvis praktik, arbetsträning och anställning. Genom dessa ökar vi möjligheterna till framtida kompetensförsörjning för Vilhelmina kommun såväl som för andra arbetsgivare i kommunen. 

Arbetsmarknadsenheten erbjuder arbetsmarknadsinsatser inom kommunens ordinarie verksamheter samt enhetens egna verksamheter Cornelia, Fotoarkivet och Fritidsbanken.Arbetsmarknadsenhetens hemsida  

Insatser vi jobbar med 

Praktik 

Praktik finns till för att deltagaren ska komma närmare den reguljära arbetsmarknaden. Målet med en praktik kan därför vara olika efter deltagarens behov. Arbetsuppgifterna ska vara utvecklande och meningsfulla och bestämmas i samråd med den arbetsplats där praktiken utförs. Både praktikens omfattning och tidsperiod kan variera.  

Arbetsträning 

Arbetsträning innebär att deltagaren under en tid får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. Deltagaren ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet. Arbetsträningen behöver inte enbart inriktas på träning av specifika arbetsuppgifter utan kan även handla om arbetssituationen som sådan. Den ska utformas utifrån deltagarens förutsättningar och tillgodose behovet av träning och orientering i arbetslivets villkor. Genom att arbetsträna på en arbetsplats kan deltagaren få erfarenhet och referenser och komma närmare arbetsmarknaden.  

KAA 

Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen enligt skollagen har ett aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år. Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret och erbjudas stöd till att finna vägar till studier, praktik eller arbete. Det är frivilligt att ta del av stöd från aktivitetsansvaret.

Vilka ungdomar gäller aktivitetsansvaret för? 

  • Ungdomar som har fullgjort skolplikten, det vill säga gått klart sina nio år i grundskolan.
  • Ungdomar som inte går på eller gått färdigt en utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
  • Ungdomar som inte har fått examensbevis utan endast studiebevis.
  • Ungdomar som går på något av introduktionsprogrammen, som inte räknas som nationella program. 

Lediga jobb (Vilhelmina kommun) 

Arbetsförmedlingen