Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.

Föräldrar är normalt vårdnadshavare för sitt barn tills dess barnet fyllt 18 år. Som vårdnadshavare ansvarar man för sina barns personliga förhållanden och man ska se till att barnet får sitt behov av omvårdnad, trygghet och fostran tillgodosett. En vårdnadshavare är normalt också förmyndare och som sådan ska man också förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter.

Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets vårdnadshavare och förmyndare, så kallade legala förmyndare. I viktiga frågor ska en förmyndare alltid höra ett barn som har fyllt 16 år.

När barn har stora tillgångar

I Sverige råder en princip om så kallad fri föräldraförvaltning, det vill säga att det huvudsakliga ansvaret för att förvalta ett barns egendom ligger på föräldrarna/förmyndarna. Det finns ett undantag i den fria förvaltningen genom att förvaltning av barns egendom står under överförmyndarnämndens allmänna tillsyn. Förmyndare är därför ibland skyldiga att lämna upplysningar till överförmyndaren.

Föräldrar får själva förvalta sina barns tillgångar utan att behöva göra en redovisning till överförmyndaren, så länge ett barns tillgångar ligger under åtta prisbasbelopp.

Läs om aktuellt prisbasbelopp på Skatteverkets hemsida.

Om ett barn har en förmögenhet som överstiger åtta prisbasbelopp är föräldrarna skyldiga att omedelbart anmäla detta till överförmyndarnämnden. Föräldrarna ska då varje år lämna en redovisning över barnets egendom till nämnden.

Oavsett hur stort värdet är på barnens tillgångar är föräldrar skyldiga att förvalta barns tillgångar på det sätt som det står i Föräldrabalken. Ett barns tillgångar får bara användas till barns behov och inte till föräldrarnas.

Om det är nödvändigt kan överförmyndarnämnden besluta att föräldrar ska redovisa hur de förvaltar barnets tillgångar, även om tillgångarna ligger under åtta prisbasbelopp. Nämnden kan även ingripa och spärra barnets samtliga tillgångar om föräldrarna inte förvaltar dessa på på ett bra sätt.

Vissa handlingar kräver alltid godkännande

För vissa handlingar, som till exempel när ett barn ska köpa eller sälja en fastighet eller en bostadsrätt eller om ett barn ska låna eller låna ut pengar, krävs överförmyndarnämndens godkännande.

Uppdaterad den 26 april 2022

Kontakta överförmyndare

Handläggare:
0940-140 48
ingela.ottosson@vilhelmina.se

Överförmyndare:
Johnny Holmgren  
070-398 65 36
overformyndaren@vilhelmina.se