Överförmyndare

Överförmyndare eller en överförmyndarnämnd finns i varje kommun.

I Vilhelmina finns en överförmyndare utsedd av kommunfullmäktige en handläggare.

Överförmyndarens huvudsakliga uppgift är att se till att förmyndare för barn under 18 år och gode män eller förvaltare sköter sina uppdrag i enlighet med föräldrabalkens regler. Bland annat granskas ekonomisk redovisning som gode män och förvaltare är skyldiga att lämna efter varje kalenderår.

Beslut om anordnande eller upphörande av godemans- och förvaltarskap fattas av Tingsrätten med stöd av föräldrabalken.

Överförmyndarens verksamhet står under länsstyrelsens tillsyn.

Uppdaterad den 12 maj 2022

Kontakta överförmyndare

Handläggare:
0940-140 48
ingela.ottosson@vilhelmina.se

Överförmyndare:
Johnny Holmgren  
070-398 65 36
overformyndaren@vilhelmina.se