Tallbacka

Tallbacka lea akten sjïere årromehammoem mah 7 goevtesinie voeresalmetjidie juakeme jih 2 goevtesh dementide. Tallbacka 18 gåetieluhpieh jih 34 tjiehtjelh utnieh. Biejjiedarjoem dementide Tallbackesne lea.

Syökemem
Syökemem daase darjoen: Gïetedallijeaktesem Såjhtoe jih hokse, mij tjïelkeste jih nännoestimmiem nännoste.

Telefovnenommere Gïetedallijeaktesem
Telefovnetijje 08.00-9.30
0940-141 22, 0940-142 37, 0940-142 54

Telefovnenommere Tallbacka
Dajveåejvie: 0940-140 97, tel tijje 08.00-09.30
Dajveåejvie: 0940-141 02 , tel tijje 08.00-09.30
Skïemtjesåjhtere: 0940-141 00

Rööpses gåetie
Tibast: 0940-141 07 lapte 1
Fjällros: 0940-141 08 lapte 2
Vallmo: 0940-141 16 lapte 3

Plaave gåetie
Blåklocka: 0940-141 05 lapte 1,
Skogsviol: 0940-141 06 lapte 2
Blåklint: 0940-141 15 lapte 3

Viskes gåetie
Trollius: 0940-141 03 lapte 1,
Fjällviva: 0940-141 04 lapte 2
Gullviva: 0940-141 17 lapte 3

Uppdaterad den 2 maj 2018

Kontakta Tallbacka

Kontakt:
Zandra Svärdbrink, områdeschef
zandra.svardbrink@vilhelmina.se
0940-141 02

Kansli: 0940-141 01
Sjuksköterska: 0940-141 00

Avdelningar:
Röda huset:
Tibast: 0940-141 07, våning 1
Fjällros: 0940-141 08, våning 2
Vallmo: 0940-141 16, våning 3

Blåa huset:
Blåklocka: 0940-141 05, våning 1
Skogsviol: 0940-141 06, våning 2
Blåklint: 0940-141 15, våning 3

Gula huset:
Trollius: 0940-141 03, våning 1
Fjällviva: 0940-141 04, våning 2
Gullviva: 0940-141 17, våning 3

Kontakta minoritetshandläggare

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
0940 - 146 01
laila.daerga@vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
0940 - 146 55
malin.blind@vilhelmina.se