LSS omsorg

LSS-omsorg i Vilhelmina kommun ska präglas av de övergripande mål som anges i socialtjänstelagen, LSS-lagen och i mål och riktlinjer. Kommunala mål är ett politiskt styrdokument anpassat till samhällets krav och förutsättningar. Jag målprogrammet beskriver ansvarsområden och den politiska viljan samt ambitionsnivå för LSS omsorg.

LSS-hoksem Vualtjeren tjïeltesne edtja ulmide dåeriedhmh sosialetjirkemelaakesne, LSSlaakesne jih aaj ulmine jih rïektesïevine tjåådtje. Tjïelten ulmie akten politihken stuvretjaatsegem lea me siebredahken krïevide jih ååjmedimmide sjïehtesjamme. Ulmieprogrammesne dïedtedajvide jih politihken veljoem jih aaj syjhtedem LSS-hoksese tjåådte.
Vualtjeren tjäelten LSS-hoksem leah dåehkieårromesijjh, biejjiedarjoem jih jeatjah barkoehkty LSS laake lea, laake dåarjegem jih hoksehtimmiem ovmessie ov vervide. Laakem lea almetjidie gie stierre ov-verviejgujmie, almenjh autismine jallh almetjh mah evtiedimshearaldehteme, jih dejtie nuepiem vedtieh jïjtje dåarjegem jih hoksehtimmiebarkojde hammoedidh. Reaktide lea jïjtsh assistansem, åenhkstijjeårromem ålkoelisnie gåeteste, åenhksvaaksjoestimmie, gaskesadtemem, årrom fuelhkiehïejmesne jallh gåetieluhpiem sjïere hoksehtimmiem månen jih noeride jallh geervealmetjidie jih aaj vaedtsemem jih målsomehoksehtimmiem. Almetjedåhkie 1 jih 2 LSS: esne aaj reaktam fïerhten beajjetji darjose utniejägan. Sjöere dåarjegem jih habiliteringe Laantedigkien teameste sjïere dåarjegasse jih habiliteringese vedtien.
Jis ov-vervien gaavhtan tjoerh gåetiem jeatjahlaakan bigkedh jih öörnedh maahta gåetiesjïehtesjimmiedåarjoen mietie syökedh.

LSS-hoksem aaj barkoeh deadta mah laeviehtamme goh sosialetjirkemelaakem almetjidie nuerebe goh 65 jaepien båeries lea.

Reeremeåejvie sociale
Telefovne 0940-140 23

Syökemem
Gïetedallijeaktesem tjïelkeste jih nännoestimmiem deadta. Syökemem daase seedtien:
Gîatetallijeaktesem
Torget 6
912 91 Vilhelmina

Uppdaterad den 2 maj 2018

Kontakta LSS Omsorg

Kansli:
0940-140 15

Handläggarenheten:
Telefontid 08.00-09.30
0940-141 22
0940-142 37
0940-142 54
0940-144 53

Områdeschefer
Ulrica Johansson
ulrica.johansson@vilhelmina.se
0940-140 18

Karin Örjegren
karin.orjegren@vilhelmina.se
0940-143 28

Jenny Örnberg
Jenny.ornberg@vilhelmina.se
0940-143 93

Kontakta minoritetshandläggare

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
0940 - 146 01
laila.daerga@vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
0940 - 146 55
malin.blind@vilhelmina.se