Insatser enligt LSS. För vem gäller LSS

Gïese LSS leah
Laake dåarjegen jih hoksehtimmien mietie leah daejtie:

- almetjh mah evtiedimshearaldehteme jih almetjh autismin jallh seammalaakan

- almetjh mah aajla-arhkanimmien männgan, geerve jaepine, stoerre jih tjåadtjoehtimmie väjkelesvoete ov-verviem utnieh

- almetjh jeatjah ov-verviejgujmie mah ij leah sïejhme voeresistie jih darjoeh ahte fëerhten beajjetji darjomh aehpie Leah

9§ Barkoeh sjïere dåarjegasse jih hoksehtämman leah

1. Raeriem jih jeatjah jïjtsh dåarjegem mah krïevem sjïere maahtose bihkede, dåeriesmoeri jih jielemen bïjre almetjidie mah stoerre jih tjåadtjoehtimmie ov-verviejgujmie leah.
Barkojde maehtieh juktie raeriem vidhäh jih dåarjegisnie årrodh aajne-almetjasse goh lïhkesadtjide jih barkijh ihke barkojde edtjieh buerie mïeses årrodh. Raerie Jih dåarjegem kuratovreste, psykologeste, skïemtjegymnasteste, barkoeterapauteste, logopedeste, aarhskuvlekonsulenteste jih jienebh barkoedåehkeste vedtien, mah leah vihkeles ihke buerie dåarjegem vedtedh.
Ulmiem ij leah skijemtjesåjhtoen boehtjierdimmiem / rehabiliteringem jallh jeatjah barkoeh vedtedh mah leah nuhtjemedajvesne Healsoejih Skimmehokselaakem, jih ij leah hellh dagkeres sosialen hoksehtimmieh mah sosialedienesem edtja faaledh jallh pedagogihken barkoeh mah lohkehtimmesne Leah.
Mijjen tjïteesne laantedigkien Raeriejih dåarjegedåhkeste dåerjegem vadta. Barkoem maahtah Ov-verviendarjoste syökedh,

Handikappverksamheten, Volgsjövägen 24 5 tr.
Telefovne 0940-121 57,
0940-126 60 jallh 0940-126 62, jallh adresser nuelesne

Landstingshuset, Handikappverksamheten Köksvägen 11, 901 89 Umeå.
Telefovne 090-785 74 49.

2. Viehkie jïjtsh assistenteste jallh ealamadtje dåarjegem buerie maaksose dagkeres viehkide, biehkie daerpiesvoeteste ealamadtjen dåarjegistie ij gaptjen assistansetäjmojste mah laeviehtamme guktie laakesne assistansemaaksoen bïjre tjåådtje.
Jïjtsh assistansem lea aktem jjjjdh dorjese dåarjegem mah gaertjedimmie almetjijstie vedtien, dysen mig ov-vervien gaavhtan viehkiem maadth-daerpiesvoetigujmie derpesjh vg. jïjtsh hygienem, vaarjoeh tsaekedh jih noeledh, byöpmedalledh jallh mubpiejgujmie soptsestidh.
Dåarjegem jih viehkiem edtjiejägan jaksoes sutnjan ovmessie darjomisnie jih darjojne, ovmessie tijjh dygnesne årrodh. Gå åtgärden med hjälp av att hjälpa dig att hjälpa dig med hjälp av dina hjälpmedel.Jis viehkiedaerpiesvoetem jienebh sjädta goh 20 täjmoeh våhkosne maahtah assistansemaaksoem (LSS) tjirkemekassan tjyrr syökedh.

3. Vaedtsiehtäjjahoksehtimmiem
Ulmiem vaedtsiehtäjjahoksehtimmine lea ahte dëhte aajne edtja viehkiem åadtjodh olkese almetjigåejkoe buektedh båteth, vuesiehtimmien gavnvärdigt født i mödrarna gick inte ihjäl med en jallh köttkultivärde. Vaedtsiehtäjjahoksehtimmiem lea ihke ij edtjh oktegh sjïdtedh ov-vervien gaavhtan. Barkoem edtja årrodh goh jïjtsh hoksehtimmiem jih darjodh guktie jïjtse sjeahta. Dähte mij dåehkiegåetieluhpesne årroen maahta sjïere aejkesne barkoem vaedtsiehtäjjahoksehtimmiem aaj laeviehtidh.

4. viehkie gaskesadthalmetjistie
Viehkie akten gaskesadthalmetjistie lea akten ov-professionell dåarjegem mig akten almetjistie vad jag har att göra med att du alltid har det bra med dig. Ij krïevem sjïere barkoemaahtoste leah. Akten vihkeles laavanjassem gaskesadthalmetjasse lea ihke tsööpkedh ihke dïhte mij ov-vervesne adtja damtedh ahte oktegh lea gosse dåarjegem jih viehkiem åadtjoe gåessie eejehtallemedarjomh. Gaskesadthalmetjem maahta AAJ raeriem faredh jallh saadth almetjem årrodh ovmessie tsiehkide mah eah Leah Daan barkoes, vuesiehtimmien gaavhtan ahte bueriealmetjem jallh juridihken maahtoem tjuara gaskesadtedh. Gaskesadthalmetjem biehkie maaksoem tjïelteste åadtjoeh

5.målsomehoksehtimmiem gåetesne
Barkoem målsomehoksehtimmiem gåetesne lea ahte nuepiem lïhkesadtjide, jallh fuelhkiehïejmeeejhtegidie darjodh, ihke lïegkedimmiem åadtjodh jih mijakt barkoeh gåeteste darjodh. Målsomehoksehtimmiem maahta faaledh goh rıkteslaakan barkoem jallh viehkiem gåessie dallah daerpiesvoetesne lea.

6.åenehksårrometijjem ålkone jïjtsh gåeteste
Ulmiem åenehkstijjeårrometijjine lea ahte dïhte mij ov-vervesne edtja byjresemålsomem jih rekreasjovnem åadtjodh, ihke lïhkesadtjide edtjieh målsomem hoksebarkojne åadtjodh. Maahtah vååjnodh goh alternatijve mållsomehoksehtämman. Åenehksårrometijjem maahta åenehkstijjehïejmesne årrodh jallh jeatjah fuelhkesne, dagkeres dåarjegefuelhkiem. Gīesiebïesieh jih åenehkskuvsjh maehtieh aaj akten hammoem åenehksårrometijjem årrodh. Åenehksårrometijjem maahta faaledh gåebpegh goh daamhtah barkoem jih barkoem gåessie dallah daerpiesvoete lea.

7. Åtgärderna för att hävda att det är 12 år och ett år gammalt är att gå i skolan, och det är inte så mycket som möjligt.
Skuvlenoerh 12 jaepien båeries bijjelen mah ov-vervine maehtieh dagers åenhkstijjegeehtemem hïejmen ålkolisnie åvtelen jih skuvlen männgan åadtjodh gåessie eejehtalleme, lohkemebiejjh jih guhkebe eejehtallemh vuesiehtimmien gaavhtan goh gise-eejehtallemem.

8. årroje fuelhkiehïejmesne jallh gåetieluhpiem sjïere hoksehtimmiem månen jih noeride mah ålkolisnie derpesjh jjjhhhhhhhhhhhhh
Maanah mah läjhkan gosse ovmessie daerjegebarkoeh dorjeme, EAH maehtieh gåetesne eejhtegi luvnie årrodh, reaktah fuelhkiehïejmesne jallh gåetieluhpiem sjïe hoksehtimmine maanide jih noeride utnieh. Fuelhkiehïejme lea ahte maanam jeatjah fuelhkesne årroeminie goh jïjtsh fuelhkiem. Daate maahtah vuesiehtimmien gaavhtan årrodh gåessie skuvlem jeatjah voenesne vaedtsieminie. Årrojehammojde fuelhkiehïejme jih gåetieluhpie sjïere hoksehtimmiejgujmie maanide jih noeride jïjtjesyjhtehts barkoeh Lea jih edtja guktie mej gaskem maanan hïejmese aktem iktesth lissies byjjenimmiebyjresem årrodh.

9.gåetieluhpiem sjïere hoksehtimmine geerve almetjidie jallh jeatjah sjïehtesjimmie gåetieluhpiem geervide.
Daate tsiehkie stuvrie geervealmetji reaktah gåetielåhpan sjïe hoksehtimmine jallh jeatjah sjïehteles årromesijjem. Jis dïhte aajne, viehkiejgujmie jeatjah barkojste guktie LSS jih biehkie maadthsjïehtesjimmiem gåetieluhpeste, dïhte maahta akten alternatijvem Årrodh, gåetieluhpiem hoksehtimmiegåetiluhpesne jallh dåehkieårromesijjesne.
Hoksehtimmiegåetieluhpie lea Akten Ellies årromsijjem gusnie buerie jaksoesvoetem lea gusnie hoksehtimmiem jih sahhtoem maetien abpe dygnesne barkijijstie vedtedh.Ulmiem dåehkieårromesijjesne lea ahte geerve almetjh mah OV-vervine jih eah jïjtsh gåetieluhpiem jallh hoksehtimmiegåetieluhpesne maehtieh årrodh, läjhkan edtjieh nuepiem utnedh jïjtsh gåetiem skaepiedidh. Dåehkieårromesijjem edtja såjhtoehïejmeste, skīemtjegåtteste jallh jeatjah guhkiestijjeskïemtjesåjhtoste årrodh. Dähte Akten årromalternativen dysse mig mottagare än Större hoksem, sa jag vet Inte vad det är män Jag vet inte Hur mycket det är män Jag vet inte hur mycket det är män Jag vet inte hur mycket det är.

10. Får du vara med dig, du kommer aldrig att göra det, men du kommer inte göra det.
Almetjh mah barkoedarjomes jaepesne, mah eah barkoem utnieh jallh lohkeminie, reaktah fäerhten beajjetji darjomistie utnieh. Ij Leah almetjidie mah almetjegievlesne golme LSS: ine. Ientemem maahta biejjiejarngedarjomen tjīrrh sjïdtedh, dåarjegem ovmessie åårganisasjovnide, buyertijvide jih jienebe, mah ientemedarjomh öörnieh. Dähte ij leah naan barkoem. Gosse man jijnjes biejjegen darjomistie, sjömän sïevh tjuara goh barkoejielemisnie årrodh. Sjöhtesjimmiem aajne vaajtelimmeste jih daerpiesvoeteste tjuara darjodh. Almetjh mah feeres södteme edtjieh jåerhkedh fıerhten beajjetji darjomh årrodh ihke eah edtjh oktegh sjïdtedh.

Man jïjnje maaksa
Barkoeh goh LSS leah åasehts. Barkose goh gåetieluhpiem jih årromem maaksoen goh buerie maaksoem.

Jienebh bïevnesh jih syökemem
Datne lea buerie båeteme tjente gîtetallijeesem gaskesadtedhhis Det är sjujhth jienebh dagjredh jih da da pepsvoeth pryövedh.

Telefovnenummerem Gïetedallijeaktesem
Telefovnetijjem 08.00-09.30
0940-141 22, 0940-142 37, 0940-142 54

 

Uppdaterad den 2 maj 2018

Kontakta LSS Omsorg

Kansli:
0940-140 15

Handläggarenheten:
Telefontid 08.00-09.30
0940-141 22
0940-142 37
0940-142 54
0940-144 53

Områdeschefer
Ulrica Johansson
ulrica.johansson@vilhelmina.se
0940-140 18

Karin Örjegren
karin.orjegren@vilhelmina.se
0940-143 28

Jenny Örnberg
Jenny.ornberg@vilhelmina.se
0940-143 93

Kontakta minoritetshandläggare

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
0940 - 146 01
laila.daerga@vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
0940 - 146 55
malin.blind@vilhelmina.se