Handläggarenheten

Datne leah buerie båeteme gïetedallijem gaskesadtedh jis datne sïjhth hoksehtimmien mietie Voeres- jih LSS hoksese syökedh. Syökemem datne darjoeh juktie dovne ringkedh jallh goerem dïevhtedh.

Telefovnenommerem Gïetedallijeaktesem
Telefovnetijje 8.00-9.30
0940-141 22, 142 37, 142 54

Uppdaterad den 2 maj 2018

Kontakta handläggarenheten

Handläggarenheten:
Telefontid måndagar, onsdagar och torsdagar, kl. 9.00–10.00.

0940-141 22 
0940-142 37
0940-142 54

Växel:
0940-140 00

handlaggarenheten@vilhelmina.se

Kontakta minoritetshandläggare

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
0940 - 146 01
laila.daerga@vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
0940 - 146 55
malin.blind@vilhelmina.se