Försörjningsstöd

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd kan du söka hos Vilhelmina kommuns socialtjänst.

Har du hamnat i ekonomiska problem och provat alla andra möjligheter för att själv lösa situationen? Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, för att klara viktiga utgifter som mat och hyra.

Ekonomiskt bistånd är ett sista alternativ vid tillfälliga eller varaktiga ekonomiska problem. Tidigare kallades biståndet för socialbidrag. Biståndet ska garantera dig en skälig levnadsnivå. Hjälpen ska också utformas så att du ska kunna klara dig själv i fortsättningen. En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt.

Innan du ansöker
Du ska göra vad du kan för att själv försörja dig eller lösa tillfälliga ekonomiska problem. Du måste själv söka bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel a-kassa, alfakassa, bostadsbidrag eller annat. Om du är arbetslös ska du kunna visa att du är aktivt arbetssökande genom att lämna in en individuell handlingsplan från arbetsförmedlingen.

För att kunna göra en riktig bedömning när du ansöker om ekonomiskt bistånd krävs att du redovisar rätta uppgifter om din och din familjs ekonomi. När du besöker oss ska du ha med dig handlingar som styrker dina inkomster och utgifter, till exempel:

 • barnomsorgsavgift
 • fackföreningsavgift
 • hemförsäkring
 • hyresavi
 • hyreskontrakt
 • hyreskvitto eller kontoutdrag
 • lönebesked
 • skattsedel

Du måste också redovisa förmögenhet i form av aktier, obligationer eller banktillgodohavanden. Det gäller även fasta värden som till exempel i fastighet, insatslägenhet, fritidshus, bil och liknande. Om du är sjukskriven bör du dessutom ha med dig sjukintyg.

På socialstyrelsens hemsida kan du prova att göra en provberäkning gällande försörjningsstöd:
http://www.socialstyrelsen.se/hittarattmyndighet/ekonomisktbistand/provberakning

Så här beräknas försörjningsstödet
Hur mycket pengar du kan få beror på om du bor själv eller har familj. Har du egna inkomster eller tillgångar måste du första använda dem innan du kan få bistånd. Om du är gift eller sambo räknas inkomster och tillgångar ihop. Om du har ett överskott från tidigare månader, enligt våra beräkningar, kan vi också ta med det i bedömningen.


Försörjningsstödet består av två delar, riksnormen och bidrag till skäliga kostnader. Vem som har rätt till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen.

Det spelar ingen roll var i Sverige du bor då det är samma belopp i alla kommuner. Detta kallas för riksnorm. Enligt socialtjänstlagen har alla rätt att leva på en skälig levnadsnivå med hjälp av riksnormen. Denna gäller för hela landet och utgår från rikstäckande prisundersökningar. Vilket normbelopp som kan bli aktuellt i ditt fall bestäms av din familjs storlek, din boendekostnad och dina eventuella barns ålder.

Riksnormen
Riksnormen fastställs av regeringen~och ska räcka till kostnader för:

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgift.

Du kan få mer bidrag om du har utgifter för mediciner eller behöver specialkost. Men du kan också få mindre bidrag om det finns särskilda skäl för det.

Bidrag till skäliga kostnader
Rätten till ekonomiskt stöd gäller också skäliga kostnader för

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • läkarvård
 • glasögon
 • akut eller nödvändig tandvård
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa

Du kan även söka stöd till andra behov. Det kan gälla till exempel resor eller begravningskostnader. I särskilda fall kan försörjningsstöd även beviljas för barnomsorgskostnader, möbler m.m. Det finns inget bestämt belopp för de här kostnaderna. Socialtjänsten tar först reda på vad du behöver och vilka utgifter du har.

Kostnaderna jämförs med vad en person med låg lön har råd med och vad boende, el med mera, brukar kosta i kommunen. Dina inkomster och tillgångar avgör vilket bistånd du kan få.
När vi beräknar ditt försörjningsstöd räknar vi bort dina inkomster efter skatt, till exempel:

 • AFA-, SPV- och KPA-ersättning
 • aktivitetsstöd
 • a-kassa/alfakassa
 • barnbidrag (inklusive flerbarnstillägg)
 • bostadsbidrag (inklusive retroaktiv utbetalning)
 • föräldrapenning
 • livränta/försäkring
 • lön/arvode
 • pension/sjukersättning/aktivitetsersättning
 • sjukpenning
 • skatteåterbäring
 • studiestöd av olika slag
 • underhållsbidrag
 • underhållsstöd/utfyllnadsbidrag
 • vårdbidrag (skattepliktig del)

Krav på dig som har försörjningsstöd
För att ha rätt till försörjningsstöd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.Alla ändringar i dina inkomster ska meddelas till handläggaren. Om du inte lämnar fullständiga eller riktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig eller åtalad för bedrägeri.

Vi kan begära att du ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet för att få försörjningsstöd. Försörjningsstödet kan minskas eller dras in om du utan giltigt skäl inte deltar i praktiken eller motsvarande. Om vi betalar ut ett för stort belopp till dig kan du bli återbetalningsskyldig.

Vi har tystnadsplikt
All personal vid socialtjänsten har tystnadsplikt, enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Alla dina personuppgifter, journalanteckningar, utredningar och beslut skyddas också av Personuppgiftslagen.

Eftersom försörjningsstödet är behovsprövat måste också en utredning göras kring ditt behöv av stöd. Med din underskrift på ansökningsblanketten godkänner du att vi kontrollerar dina uppgifter hos de myndigheter och register som anges där. Vi tar ingen annan kontakt utan ditt medgivande.

Hur du ansöker
Om du vill ansöka om försörjningsstöd ska du ringa till försörjningsstödsenheten. Du kommer då i kontakt med en av våra handläggare direkt, eller blir uppringd, för att gå igenom din~situation, antingen via telefon eller vid ett bokat besök.

Du kommer att få fylla i en ansökan utifrån vilken vi gör en utredning och lägger upp en arbetsplan. Här beräknar vi din rätt till försörjningsstöd och du får därefter ett beslut: bifall eller avslag.
Om du får bifall i din ansökan ska en eventuell utbetalning ske senast 8-10 dagar efter att en fullständig ansökan inlämnats.

Så här överklagar du
Om du får avslag på din ansökan om försörjningsstöd får du ett skriftligt meddelande om detta. Du har rätt att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar.
Överklagan är kostnadsfri och skickas till den handläggare som fattat beslutet. Överklagan måste vara insänd inom 3 veckor från den dag du fick beslutet. Handläggaren gör då en förnyad bedömning av ditt behov. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra handläggarens beslut.

Budgetrådgivningen ger dig tips och råd för en stabilare ekonomi.

Uppdaterad den 18 september 2018

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo@vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
0940-152 10

Blanketter