Ersättningsskyldighet för placerade barn

Har du barn placerade på ett HVB, familjehem eller liknande? Här nedan informerar vi avgiften som gäller.

Föräldrar betalar en avgift för placerade barn/ungdomar

Du som är förälder till ett barn som är placerat på ett HVB (hem för vård eller boende), i ett familjehem eller liknande, är skyldig att bidra till kostnaden för placeringen. Det gäller både för placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om vård av unga (LVU).
Ersättningsskyldigheten gäller oberoende om du som förälder är vårdnadshavare för barnet eller inte. Beräkningen görs för var och en av er som är föräldrar, även om ni bor tillsammans.

Föräldrar är skyldiga att bidra till kommunens kostnader när ett barn under 18 år får vård utanför det egna hemmet.

Avgiften påverkas av årsinkomst och försörjningsplikt

Hur mycket du som förälder ska betala beräknas på din årsinkomst och hur många barn du försörjer. Om din inkomst eller dina familjeförhållanden ändras ska du alltid kontakta IFO.
Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga det som motsvarar högsta underhållstödsbeloppet.
2022-01-01 är högsta underhållstödsbeloppet för ungdom över 15 år 2223:-/månad/förälder.


Ersättningsskyldighet

Ersättningsskyldigheten upphör när ditt barn flyttar hem till föräldrahemmet igen eller när ditt barn fyller 18 år.
Du som förälder kan inte överklaga beslutet om vad du ska betala i ersättning till kommunen.

 

Andra bidrag, stöd och ersättningar påverkas

När ditt barn placeras i familjehem eller på HVB påverkas de bidrag som är knutna till barnet:
Barnbidrag - barnbidrag ska enligt Försäkringskassan alltid följa barnet. Barnbidraget flyttas därför över till familjehemmet. Om barnet är placerad på HVB utbetalas barnbidraget till socialnämnden.

  • Underhållsstöd - du har inte rätt till underhållsstöd när barnet är placerat. Och du måste själv ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan när placeringen upphör.
  • Vårdbidrag – Försäkringskassan beviljar inte vårdbidrag för placerade barn. Kontakta Försäkringskassan för mer information.
  • Ekonomiskt bistånd – ekonomiskt bistånd beviljas inte för kostnader för barnet när barnet är placerad. Du kan ansöka om att få ekonomiskt bistånd för umgänge och umgängesresor.
  • Bostadsbidrag och tillägg - kontakta Försäkringskassan för att få svar på om ditt bostadsbidrag påverkas av att barnet inte bor hemma.
  • Studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN) - som vårdnadshavare kan du behålla barnets studiestöd, men det ska komma barnet till godo. Socialnämnden kan om det finns särskilda skäl begära att studiestödet ska betalas till socialnämnden.
  • Barnpension – Försäkringskassan fortsätter att betala ut barnpension till förälder även om barnet placeras. Du som förälder bör använda barnpensionen för kostnader för barnet under placeringstiden, till exempel kläder och fritidsaktiviteter. Om barnpensionen inte förvaltas på ett för barnet tryggt sätt kan socialnämnden anmäla det till överförmyndarnämnden.

Välkommen att höra av dig till IFO om du har några funderingar.

Uppdaterad den 2 februari 2022

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo@vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
010-150 90 79