Familjehem

Familjehem finns för barn och unga som under en kortare eller längre tid behöver bo i en annan familj på grund av olika svårigheter.

Svårigheter i en familj kan medföra att barn och unga för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj. Barnet kan då placeras i ett så kallat familjehem. Orsaken kan vara till exempel brister i hemmiljön eller barnets eget beteende.

Att öppna sitt hem för ett barn eller en ungdom som behöver stöd ställer stora krav på hela familjen. Den egna familjen kommer att påverkas och inte minst de egna barnen blir involverade.

Vem har ansvar för vården
Familjehemmet ansvarar för vården av barnet, dvs. att ha barnet boende hos sig och för att sköta om det när det gäller mat, kläder, läxläsning och övriga vardagsbestyr.

Den juridiska vårdnaden för barnet har föräldrarna också när barnet är familjehemsplacerat. Det innebär att föräldrarna alltid skall vara delaktiga och informerade om viktiga beslut som rör exempelvis skolgång, läkarbehandling, passansökan med mera.

Familjehemsföräldrar kan i särskilda fall bli vårdnadshavare för barnet. En särskild ansökan görs då till tingsrätten.

Socialtjänstens uppgift
De flesta barn som placeras i familjehem placeras enligt Socialtjänstlagen, dvs. med vårdnadshavarens medgivande. Detta innebär att placeringen är frivillig. Ungefär en fjärdedel av barnen är dock placerade enligt LVU, lagen om vård av unga, efter ett beslut i förvaltningsrätten.

Detta innebär att socialnämnden övertagit föräldrarnas bestämmanderätt över barnet och man säger att vårdnaden är vilande. Målet med all familjehemsvård är att barnet skall återförenas med sina föräldrar. Det gäller både för barn som är frivilligt placerade och för barn som är placerade efter beslut i domstol.

Socialtjänsten har skyldighet att stötta och hjälpa föräldrarna så att en återförening kan bli möjlig. En återförening skall dock alltid ske med hänsyn till barnets bästa. Så länge barnet bor i familjehemmet ansvarar socialtjänsten för att barnet har en god kontakt med sina föräldrar.

Socialtjänstens uppgift är också att utreda och godkänna familjehemmet samt att ansvara att familjehemmet får lämpligt stöd och hjälp. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för vården och skall hålla sig underrättad om barnets förhållanden.

Vad krävs för att bli familjehem
Precis som barnen är olika kan familjerna se olika ut. Det är viktigt med en trygg och stabil social situation samt att man har tid och utrymme. Förståelse och engagemang för barns och ungas situation behövs. Det är också viktigt att familjehemmet kan samarbeta med barnets biologiska föräldrar.
Att alla i familjen är överens om att ta emot ytterligare en person i familjen är nödvändigt.

Utdrag ur polis och socialregister tas alltid inför ett familjehemsuppdrag.

Familjehemmets uppgift
Som familjehem ansvarar Du för att barnet får den omvårdnad och omsorg som det behöver. Du har också skyldighet att stötta barnets kontakt med föräldrar och andra släktingar eller viktiga personer i barnets nätverk.

Hos de biologiska föräldrarna väcks ofta känslor av ilska och sorg när barnet måste flytta. Även för barnet innebär detta en stor omställning och förlust. Att som förälder känna sig delaktig är oerhört viktigt. Det kan ske på olika sätt. Man kan exempelvis låta föräldrarna ha kvar ansvaret över vissa delar av vården som hårklippning eller läkarbesök.

Som familjehem har du rätt till

  • Ett avtal som reglerar placeringen vad gäller ekonomi, tidsplanering, uppsägning osv.
  • Att tillsammans med föräldrar och socialsekreterare delta i upprättandet av behandlingsplan och umgängesplan för barnet.
  • Stöd vid barnets umgänge med föräldrar och släkt.
  • Handledning och stöd av socialtjänsten.

Ersättning
Ersättningen är uppdelad i en arvodesdel som är skattepliktig och en omkostnadsdel som är skattefri.
Omkostnadsersättningen skall ersätta kostnader för mat, hyra, kläder, telefon m.m.

Ersättningen preciseras i avtalet och utbetalas varje månad.

Arvodesdelen kan ses som ”lön” och inkluderar semesterersättning. Arvodet varierar beroende på barnets ålder och uppdragets innehåll.

För ytterligare information
Du är välkommen att kontakta någon av socialtjänstens socialsekreterare eller fältassistentent, tel 0940-140 00, vardagar mellan 09.00 – 10.00 om Du vill veta mer om vad det innebär att vara familjehem.

Uppdaterad den 16 maj 2018

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo@vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
0940-152 10