Riksfärdtjänst

Den som har en stor och varaktig funktionsnedsättning samt måste resa på ett särskilt kostsamt sätt kan ansöka om färdtjänst.

Riksfärdtjänstberättigade personer
Tillstånd att åka med riksfärdtjänst ges under förutsättning att:

  • Sökande är folkbokförd i kommunen
  • Resan, på grund av den sökandes funktionsnedsättning inte kan göras till normala resekostnader med allmänna kommunikationer/kollektivtrafik eller utan ledsagare.
  • Funktionsnedsättningen måste bestå mer än 6 månader.
  • Resans mål ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
  • Resan får inte ersättas av annan, tex förening, organisation
  • Resan får inte vara en tjänsteresa till följd av ett anställningsförhållande.

På begäran ska funktionsnedsättningen kunna styrkas med ett läkarutlåtande eller särskild utredning. Läkarutlåtandet bekostas av sökanden

Hur ansöker jag om riksfärdtjänst
Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, eller så kan du vända dig till kommunens Växel 0940-14000.

Ansökan om riksfärdtjänst görs skriftligt. Vissa personuppgifter måste lämnas av den sökande. Blanketten skickas sedan tillbaka till kommunens handläggare.

Ansökan för viss tid eller visst antal resor
Ansökan gäller för varje enskild resa, men kan vid speciella omständigheter kan tillstånd sökas för visst antal resor.

Ansökan ska ske senast 14 dagar före resan startar. I undantagsfall tex närvaro vid begravning kan ansökan göras senare. I samband med storhelger krävs att ansökan görs i mycket god tid eftersom tillgången på transportmedel kan vara begränsad.

Bedömning av riksfärdtjänst
Rätten till riksfärdtjänst prövas enligt § 5 och 6 ” lag om riksfärdtjänst”

Val av färdmedel
Resor med riksfärdtjänst ska göras med allmänna kommunikationer dvs kollektivtrafik, taxi eller specialfordon. Kommunen beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens funktionsnedsättning.

Billigaste färdsätt skall användas och prövas enligt följande:

  • I första hand buss med ledsagare.
  • I andra hand tåg eller flyg där så är möjligt med hänsyn till resenärens funktionsnedsättning.
  • I tredje hand används allmänna kommunikationer i kombination med taxi eller specialfordon.
  • I fjärde hand används enbart taxi eller specialfordon.

Att det saknas allmänna kommunikationer är i sig inget skäl att bevilja riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänstresa för barn
Riksfärdtjänstresa kan beviljas för barn under 12 år om resan till följd av funktionsnedsättningen måste genomföras på ett särskilt kostsamt sätt.
Det är viktigt att tänka på att även barn utan funktionsnedsättning oftast behöver hjälp att genomföra en resa och ska inte resa ensam. Ledsagare beviljas endast i undantagsfall.

Ledsagare
Ledsagare beviljas under förutsättning att det anses vara nödvändigt för resans genomförande. Kommunen beställer resan för ledsagaren. Kommunen har ingen skyldighet att skaffa ledsagare enligt lag om färdtjänst.

Bagage
Bagage får medföras i den mängd som respektive trafikbolag tillåter i sina stadgar. För resa med taxi får normalt bagage medföras dvs  två väskor per resenär. Utöver bagage får nödvändiga handikapphjälpmedel alltid medföras.

Husdjur
Vid resor med allmänna kommunikationer/kollektivtrafik får husdjur medföras enligt trafikföretagens anvisningar. Vid resor med taxi och specialfordon får husdjur normalt ej medföras. Undantag kan medges efter särskild ansökan. Djuret får då inte vara obunden i bilen utan ska sitta i bur.

Undantag medges alltid för ledarhund.

Anpassning av restid
Huvudregeln är att avresetiden kan förskjutas inom en halvdag. I samband med större helger kan större tidsförskjutningar förekomma. Avsteg från reglerna om tidsförskjutning kan göras med hänsyn till resenärens funktionsnedsättning och ändamålet med resan.

Samåkning i taxi och specialfordon.
Samordning av resor med taxi och specialfordon sker regelmässigt där det är möjligt. Detta innebär att resenären får samåka på hela eller delar av sträckan. Vid samåkning kan resans längd  och restiden bli längre än vid en direktresa.

Resebeställning
Resenären beställer resan hos kommunens riksfärdtjänstutredare.

Resmål
Resan ska göras inom Sverige och får i sin helhet inte ske inom kommunens färdtjänstområde.

Överklagande av beslut
Ett beslut om riksfärdtjänst kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Överklagandet ska ske skriftligt och kommit in till kommunen inom tre veckor efter det att sökanden fick del av beslutet. När avslag ges medföljer information hur man överklagar.

Kontakt:
Reseservice telefonnummer
0771-25 10 20

Uppdaterad den 8 juli 2019

Kontakta färdtjänst

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Växel: 
0940-140 00