Kungörelse översiktsplan och LISplan

Förslag till Kommuntäckande översiktsplan för Vilhelmina kommun samt förslag till LIS-plan (Landsbygdsutvecklingen I Strandnära lägen) finns utställda fr o m 6 augusti till och med 15 oktober 2018. Senast den 15 oktober ska synpunkter på dessa kommit in.

Båda dessa planer finns utställda under tiden 6 augusti – 15 oktober 2018.

Slutligt samråd har genomförts under tiden 15 februari – 31 mars 2018.

Under utställningstiden finns handlingar tillgängliga på kommunens hemsida, i kommunhusets reception, på Vilhelmina folkbibliotek, Sista utposten i Kittelfjäll, Coop Nära i Dikanäs, Saxnäsgården i Saxnäs samt hos Handlar’n i Klimpfjäll. Handlingar har även skickats till dem som haft synpunkter på planförslagen under samrådet.

Den som har synpunkter på förslagen kan framföra dessa skriftligen till info@vilhelmina.se alt. Kommunstyrelsen, Torget 6, 912 18 Vilhelmina. Märk brev/e-post med ”ÖP” alt. ”LIS” beroende på vilket planförslag synpunkterna gäller.

Senast den 15 oktober ska synpunkterna ha kommit in.

Vid frågor, kontakta Camilla Thellbro, camilla.thellbro@vilhelmina.se eller 070-211 70 02.

Kommunstyrelsen

 

ÖP_kortversion

Utställningshandling_OP_Vilhelmina

Bilaga_1_ÖP_Hänsynsområden

Bilaga_2_ÖP_Ekosystemtjänster

Bilaga_3_ÖP_Bebyggelsekärnor

Bilaga_4_ÖP_Lavinrisk

Bilaga_5_ÖP_Miljökvalitetsnormer

Bilaga_6_ÖP_Riksintressen_överlapp

Samrådsredogörelse_Vilhelmina_ÖP

 

LIS_kortversion

Utställningshandling_LISplan

Bilagor_A_B_Strandskydd_och_bebyggelsekärnor

Bilaga_C_LIS_Röda_områden

Bilaga_D_LIS_Gula områden

Bilaga_E_LIS_Miljökvalitetsnormer

Samrådsredogörelse_LIS_Vilhelmina

 

Uppdaterad den 6 augusti 2018