Företagarorganisationer

Här finns en hel rad med myndigheter, organisationer och företag som hjälper dig med ditt företag.

Lokala företagarorganisationer i Vilhelmina

Företagarna
http://www.foretagarna.se

Visit Vilhelmina
www.visitvilhelmina.se

Svensk handel
http://www.svenskhandel.se


Regionala företagsstödjande organisationer

Almi

https://www.almi.se/
1. Kort presentation av er organisation? Vilket stöd kan ni erbjuda till företag?
Almi hjälper till vid nya idéer, uppstart, köp av företag samt företagsutveckling. Har en person en idé om en produkt eller tjänst som är ny för marknaden kan Almi bolla idéer, hjälpa till att testa idén/produkten, erbjuda rådgivning för att utveckla själva produkten eller tjänsten, samt hjälpa till finansiellt så personen kan komma vidare.

Vill en individ starta ett företag kan Almi erbjuda erfarna rådgivare och erbjuder ett antal finansierings- och rådgivningslösningar utifrån olika förutsättningar. I starten kan företagaren få mikro-, tillväxt- och företagslån. Vid köp av ett företag erbjuder Almi tillväxt- och företagslån, rådgivning och seminarier för att du ska kunna ta dig vidare. Vid företagsutveckling erbjuder Almi råd och finansiell hjälp till företagaren för att ta nästa steg. Almi ger råd inom lönsamhetsstyrning, mentorskap, styrelse frågor. Olika typer av lån som finns att tillgå vid utveckling är innovations-, tillväxts-, export-, och företagslån.

2. Vilken är er målgrupp och var finns den?
Almi erbjuder tjänster till en bred målgrupp av företagare; allt ifrån unga nyföretagare till erfarna företagare.

3. Har ert erbjudande någon begränsning/kostnad?
För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. Amorteringar på lånet anpassas till företags utveckling och ekonomiska situation. Hela finansieringslösningen sätts vanligtvis ihop i samarbete med din bank. Rådgivning är kostnadsfri.

Arbetsförmedlingen

http://www.arbetsformedlingen.se

1. Kort presentation av er organisation? Vilket stöd kan ni erbjuda till företag?
Arbetsförmedlingen kan erbjuda stöd vid start av näringsverksamhet i form av ett aktivitetsstöd under max 6 månader. Det finns även ett stöd som heter Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet och riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning och används för inköp av utrustning eller annat i samband med att du startar verksamheten.

2. Vilken är er målgrupp och var finns den?
Arbetsförmedlingen erbjuder nyföretagare som har en gångbar affärsidé att få den prövad oavsett om du är arbetssökande eller är i arbete. Beslutet om stöd sker utifrån en individuell bedömning där individens förutsättningar, affärsplanen och budget bedöms av externa konsulter innan lokal handlägger fattar beslut.


3. Har ert erbjudande någon begränsning/kostnad?
Stöd till start av näringsverksamhet kan få som max i 6 månader. Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet kan erhållas upp till ett maxbelopp av 60 000 kr.

 

Bolagsverket

http://www.bolagsverket.se/

1. Kort presentation av er organisation? Vilket stöd kan ni erbjuda till företag?
Bolagsverket är myndigheten som registrerar företag och ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar. Hos oss kan du också köpa och söka företagsfakta från våra register. I samverkan med andra aktörer bidrar vi till en enklare vardag för företag och företagande.

Att starta ett företag ska vara enkelt, det ska gå snabbt och det ska bli rätt. Därför erbjuder vi information och e-tjänster som ska hjälpa företagare. På www.verksamt.se kan du exempelvis läsa om hur det går till att starta och driva företag, skriva en affärsplan och skicka in en anmälan om att starta företag.

2. Vilken är er målgrupp och var finns den?
Registrera ditt nystartade företag hos oss för att skydda företagsnamnet. För enskild firma är denna registrering frivillig, men för aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är registreringen nödvändig för att du ska få driva din verksamhet. Bolagsverket finns i Sundsvall men jobbar med hela landet, kontakt via telefon, e-post eller kontaktformulär på webbplatsen.

3. Har ert erbjudande någon begränsning/kostnad?
Bolagsverket är en avgiftsfinansierad myndighet och då det finns ett stort antal olika avgifter se hemsida för utförlig information.

 
Business Sweden
http://www.business-sweden.se/Export/

1. Kort presentation av er organisation? Vilket stöd kan ni erbjuda till företag?
Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Med kontor i 55 länder och i varje region i Sverige, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska företag att investera i Sverige.

Business Sweden hjälper svenska företag att nå ut med sina produkter, tjänster och idéer internationellt, samt skapar förutsättningar för små och medelstora företag att växa internationellt. I uppdraget ingår också att få fler utländska aktörer att investera i Sverige. Vi arbetar med investeringar av olika slag så som nyetableringar, kapitalinvesteringar eller affärssamarbeten inom exempelvis forskning och utveckling. Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

2. Vilken är er målgrupp och var finns den?
Företagen som vi jobbar med ska vara exportmogna. Business Sweden kan vara en samarbetspartner under hela företagets internationaliseringsprocess. Med hjälp av vårt ”Steps to Export”- material och stöd från de regionala exportrådgivarna kan vi ge företaget grunderna till en lyckad export. Vi ger objektiv rådgivning gällande exportstrategier och marknadsval och vi jobbar nära kund och utgår alltid ifrån företagets behov. Er regionala exportrådgivare jobbar i hela Västerbotten men utgår ifrån Skellefteå. När man sedan behöver support för att komma igång utomlands kan Business Sweden utlandskontor bistå. Det kan vara hjälp med att göra marknadsundersökningar, söka efter kunder, återförsäljare, registrera bolag, rekrytera personal, stöd vid företagsförvärv eller att bearbeta potentiella kunder som en del i din säljprocess. Business Sweden har även experter som kan hjälpa dig med de exporttekniska frågorna, såsom ex. tullar och betalnings-och leveransvillkor.

3. Har ert erbjudande någon begränsning/kostnad?
Rådgivning och stöd, ex Steps to Export, från er Regionala Exportrådgivare är kostnadsfritt, subventionerad av staten. När det gäller uppdrag med våra utlandskontor så har företag som omsätter mindre än €10 milj och under 50 st anställda möjlighet till en statlig subvention på 50 % på sådana konsultuppdrag.


Coompanion
www.coompanion.se

1. Kort presentation av er organisation? Vilket stöd kan ni erbjuda till företag?
Coompanion är företagsrådgivaren för de som vill starta tillsammansägda företag. Vi finns på 25 platser i hela landet – ett Coompanion i varje län. Tillsammans med Coompanion Norrbotten har vi i Västerbotten bildat Coompanion Nord. Coompanion får pengar från Tillväxtverket för att jobba med information om och rådgivning till grupper som vill starta företag tillsammans, utveckla sin bygd, samverka med andra småföretag eller för de med idéer som de vill förverkliga tillsammans. Från Tillväxtverket får vi även medel för att jobba med lokal och regional näringslivsutveckling tillsammans med andra aktörer i nätverk. Förutom det jobbar vi med utbildning och föreläsningar, processledning och socialt företagande främst ASF – Arbetsintegrerade Sociala Företag.

Coompanion erbjuder en avgiftfri rådgivning ca 8-10 timmar. – Det kan vara allt affärsidé, affärsplan, budget, organisation, företagsform, stadgar, tillstånd, registrering när det gäller ”vanliga” tillsammansägda kooperativa företag beroende på vad de vill/behöver hjälp med. När det gäller ASF tar det betydligt längre tid. Oftast startar dessa i projektform – då medarbetare och delägare står långt från arbetslivet av en eller annan orsak.

Vid affärsutveckling och innovationer jobbar Coompanion nationellt med olika arbetsgrupper, som hela Coompanion kan nyttja och inom de olika områdena finns kompetens beroende på område. I grupperna sitter vi medarbetare från olika områden i Sverige.

2. Vilken är er målgrupp och var finns den?
Vår primära målgrupp är unga vuxna 18 – 30 år. När det gäller lokal/regionalutveckling är målgruppen oftast betydligt mer blandad men vi utesluter ingen alla är välkomna. Geografiskt har vi i Coompanion Nord våra län som vi jobbar i, Norrbotten och Västerbotten, men beroende på affärsområde kan vi jobba på andra geografiska platser likasom att det kommer någon till oss. Eftersom vi jobbar med de som vill starta företag tillsammans – kooperativ så jobbar vi mycket med grupprocesser.

3. Har ert erbjudande någon begränsning/kostnad?
Den avgiftfria rådgivningen 8-10 timmar.

 

Drivhuset

http://www.drivhuset.se/

1. Kort presentation av er organisation? Vilket stöd kan ni erbjuda till företag?
Vägledning. Erbjuder vägledning, utbildning och~en kreativ kontorsmiljö för framtidens företagare och entreprenöriella individer. Entreprenörer testar löpande sin tanke för målgruppen. Genom sakkunnig kompetens och praktiskt arbete hjälper Drivhuset företagaren att producera konkreta resultat. Fokus ligger på dig som entreprenör inte på idén, för idéer bedömer vi aldrig.

Utbildning. Drivhusets affärsutvecklingsutbildning kan appliceras på både~kommersiella och ickekommersiella idéer. Företagaren lär sig hur man genererar fram nya~idéer, hur man hittar sitt kundsegment och paketerar sitt erbjudande så att man hittar sin plats på marknaden. Utbildningen är kvalitetssäkrad och utvecklad i samarbete med Chalmers entreprenörsskola

2. Vilken är er målgrupp och var finns den?
Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer

3. Har ert erbjudande någon begränsning/kostnad?
All vägledning är kostnadsfri.


Enterprise Europe Network
http://enterpriseeurope.se

1. Kort presentation av er organisation? Vilket stöd kan ni erbjuda till företag?
Enterprise Europe Network är en av EU-kommissionens omfattande satsningar för att främja internationalisering av små och medelstora företag. Nätverket representeras av över 600 organisationer i ett
50-tal länder. Enterprise Europe Network har de senaste fem åren hjälpt över 8 000 svenska företag. Det finns regionala rådgivare i hela landet och närmaste i vår region hittar du i Umeå.

Enterprise Europe Network erbjuder:
Information och råd om EU-regler och finansiering.
Förmedling av internationella affärspartners.
Service och hjälp vid teknik- och forskningssamarbeten.


2. Vilken är er målgrupp och var finns den?
Små och medelstora företag att nå ut i Europa.

3. Har ert erbjudande någon begränsning/kostnad?
Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfritt stöd och service till små och medelstora företag. I Sverige är Tillväxtverket nationell koordinator och huvudfinansiär av verksamheten.

Företagarna
www.foretagarna.se

1. Kort presentation av er organisation? Vilket stöd kan ni erbjuda till företag
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Som företrädare för fler än 70 000 företagare har vi en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemstjänster och förmåner.

Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi finns över hela landet med 18 regionkontor och cirka 261 lokala nätverk och mötesplatser.
Vår opinionsbildning resulterar i högsta grad i förbättrade villkor för den som startar, äger och driver företag i Sverige. Vi påverkar makthavare och beslutsfattare på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Vi driver opinion gentemot politiker och andra makthavare om förändringar av regelverk och lagar för att dessa ska stimulera företagandet i Sverige.

Vi arrangerar också intressanta aktiviteter för våra medlemmar, ibland i samverkan med andra grupperingar i syfte att öka kontaktytorna och stärka affärerna. Det vi erbjuder företagare och företag är i grunden kopplat till ett medlemskap hos Företagarna. Det avser alla tre nedanstående områden. I övrigt genomför Företagarna verksamhet både lokalt, regionalt och nationellt som är externt finansierade. I dessa verksamheter erbjuds alla företagare olika erbjudan som också kan omfatta start, affärsutveckling och innovationer.

2. Vilken är er målgrupp och var finns den?
Företagarnas målgrupper är privata etablerade företagare samt personer som har ambitionen att bli företagare

3. Har ert erbjudande någon begränsning/kostnad?
Ett medlemskap hos Företagarna är uppdelat på två delkostnader:
- medlemsavgiften är 450 kr därutöver en serviceavgift som är kopplat till antalet anställda i företaget.
- Unga företagare, max 30 år, samt nystartade företagare får under första årets medlemskap en rabatt på serviceavgiften.
- Personer som INTE är företagare, betalar bara medlemsavgiften på 450 kr.


Hushållningssällskapet

www.hush.se

1. Kort presentation av er organisation?
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten är ett av 17 fristående sällskap, som verkar över hela landet. Vi arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt med utveckling av landsbygden och landsbygdens företag. Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation och våra kunder finns inom lantbruk, skog, offentlig verksamhet och andra näringar. Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten har ett tjugotal rådgivare med kompetens inom våra verksamhetsområden. Hushållningssällskapet arbetar för de näringar som utvecklar landsbygdens resurser, till nytta för alla som bor och verkar där. Det sker genom företagsrådgivning, konsultuppdrag, utbildning, utvecklingsprojekt och försök. Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten bildades redan 1814. Fastän tjänsterna är nya och kunskapen en annan håller vi fast vid idén: Kunskap för landets framtid!

2. Vilket stöd kan ni erbjuda till företag?
Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten verkar inom tre affärsområden:
- lantbruk med rådgivning och kompetensutveckling inom jord, skog och trädgård
- ekonomitjänster med rådgivning och redovisningstjänster till alla typer av företag, men företrädesvis på landsbygden. Vi kan hjälpa till med investeringskalkyler som underlag för finansiering, traditionell redovisning, samt ekonomiska analyser som underlag för beslut och som en del i förstudier.
- andsbygd och utveckling för rådgivning och utveckling inom turism, trädgård, mat och andra
landsbygdsföretag. Här utvecklar vi och driver projekt inom de flesta av EU programmen samt initierar och söker finansiering för EIP- partnerskap (innovationer)

Vår samlade kompetens kan hjälpa till med förstudier, marknadsundersökningar, affärsplaner, produktutveckling, projekt- och processledning, branschkunskap och nätverk inom jord- och skogsbruk, turism, livsmedel, frukt-, bär- och grönsaksodling mm.

3. Vilken är er målgrupp och var finns den?
Företagare i Norr- och Västerbotten kopplade till de areella näringarna, men vi har också nationella uppdrag eller uppdrag i andra delar av landet. Vi arbetar främst med redan befintliga företag och diversifiering av företag på landsbygden, men även till blivande företag med insatser för inspiration och kompetensutveckling. Vi utgår från ett konsultativt arbetssätt utifrån kundens, kommuners och företagens behov och skräddarsyr tjänster och projekt därefter.

4. Har ert erbjudande någon begränsning/ kostnad?
Vi lämnar offert utifrån aktuellt behov, tid och tjänstens utformning styr kostnaden. Tidplanen görs i samråd med kund. Hushållningssällskapen är intäktsfinansierade och har inga som helst statliga, regionala eller kommunala anslag. Vi initierar, utvecklar och driver även utvecklingsprojekt, ensam eller tillsammans med andra där det ibland är möjligt att delfinansiera insatser.

 

Inlandets Teknikpark
https://www.facebook.com/inlandetsteknikpark

1. Kort presentation av er organisation? Vilket stöd kan ni erbjuda till företag?
Inlandets Teknikpark utgör en plattform mellan utbildning och akademi, företag och samhälle enligt "triple-helix"-modellen. Teknikparken inriktning och strategi styrs av de behov som finns inom näringslivet. Teknikparken kopplar samman Malgomajskolan och Umeå Universitet med företagens olika behov i form av kompetens och utrustning. T.ex. så har det investerats i en större 3D-skrivare för prototypframtagning och en industrirobot där man kan utbilda medarbetare och elever.

Vid start av företag så finns teknikparken på plats med ett nätverk i regionen som kan användas till vidare arbete med underleverantörer, gemensamma servicekontrakt på utrustningar och stöd vid inköp av utrustning. Med hjälp av teknikparkens nätverk kan vi också koppla ihop nya företag med Umeå Universitet, ProcessIT Innovations och Sliperiet i Umeå för att arbeta med innovationer som kräver mer spetskompetens inom olika områden. Vi är också en naturlig partner som kan koppla ihop examensarbeten till regionen som avser industriell ekonomi, datavetenskap, maskinteknik, elteknik.

2. Vilken är er målgrupp och var finns den?
Målgruppen startade med en tyngdpunkt inom verkstadsindustrin som har behov av att det finns kompetens inom denna region. Teknikparken har utökat med ytterligare två företag inom tillverkning. Projektägaren och projektledaren har lång erfarenhet inom tillverkande industri och det var naturligt att Teknikparken startade sitt arbete inom den sektorn.

Teknikparken deltagande företag utgörs av 10 företag i kommunerna Dorotea, Storuman, Vilhelmina och Åsele. De deltagande kommunerna är Dorotea, Vilhelmina och Åsele och Teknikparkens nätverk utgörs av ProcessIT Innovation och Sliperiet i Umeå samt Innovatum i Trollhättan.

3. Har ert erbjudande någon begränsning/kostnad?
Projektet Inlandets Teknikpark pågår till den 31 december 2016 och ska då övergå till en fortsatt verksamhet. Som deltagare får du ta del av det nätverk och kompetens som Teknikparken bygger upp, du är också med och delar visionen av att vi bygger upp en stark teknikpark som driver utveckling i den riktning som näringslivet har behov av. Vi finns ständigt närvarande i era verksamheter för att scanna av era behov och ser till att de möts med så små medel som möjligt. Som företag så kostar ett deltagande 25 tkr som en engångsavgift där pengarna används för att bygga upp kompetens på de sätt som efterfrågas.


Innovationssluss Västerbotten
http://www.vll.se/innovationssluss-vasterbotten

1. Kort presentation av er organisation? Vilket stöd kan ni erbjuda till företag?
Innovationssluss Västerbotten verkar för produkt- och tjänsteutveckling med inriktning mot vård, hälsa och omsorg. Innovationsslussens målsättning är att korta utvecklingstiderna för företag, snabbare implementera innovationer i vården och stärka regionutveckling inom Life Science-området.

2. Vilken är er målgrupp och var finns den?
Projektet Innovationssluss Västerbotten vänder sig till idébärare inom hälsa, vård och omsorg. Du som jobbar inom Västerbottens läns landsting, Umeå kommun eller Skellefteå kommun har möjlighet att få hjälp med att utveckla din idé till en färdig produkt eller tjänst. Projektet kommer även att fungera som kontaktnod för företag som vill testa sina produkter och underlätta introduktionen av innovationer i vården.

3. Har ert erbjudande någon begränsning/kostnad?
Inriktad på forskning och innovation som svarar mot framtida behov av bla nya produkter och tjänster för prevention, diagnostik, behandling och vård av sjukdom. En ny idé/uppfinning utgår alltid från ett upplevt problem och behovet av en ny produkt. Det kan röra sig om idéer som underlättar för vårdpersonalen i deras dagliga arbete eller produkter som bidrar till en bättre vård för patienterna.

 

INTILL
http://hemavantarnaby.se/intill/

1. Kort presentation av ert projekt? Vilket stöd kan ni erbjuda till företag?
INTILL är ett samverkansprojekt med destinationerna Gold of Lapland (Lycksele, Malå, Norsjö), Hemavan Tärnaby (Storuman) och South Lapland (Dorotea, Strömsund, Vilhelmina, Åsele) Projektet erbjuder anslutna turistföretag att tillsammans sälja på mässor, marknadsföra produkter/tjänster på den internationella marknaden. Projektet hjälper även till med rådgivning inom effektivisering, utveckling samt marknadsföring av företag.

Syftet med Intill-projektet är att driva på och förbättra turismnäringen i regionen och skapa internationellt konkurrenskraftiga destinationer, med en hög andel utländska besökare som gynnar näringslivets tillväxt. Viktiga delar i projektet är att utveckla varumärkeskännedom genom marknadsföring, bygga upp en organisation som tar hand om gästen på plats samt skapa lokala utvecklingscenter för turistnäringen. Destinationsorganisationerna ska fungera som den sammanhängande länken mellan företag, tillhandahålla gemensamma system samt skapa gemensamma verktyg och identifiera och arbeta med generella problem såsom korta säsonger/perioder med låg beläggningsgrad.

2. Vilken är er målgrupp och var finns den?
Mikro- och småföretag i regionen som arbetar med turism

3. Har ert erbjudande någon begränsning/kostnad?
Fokuserar på utveckling av helheten i regionen och inte direkta finansiella insattser i individuella företag.

Länsstyrelsen
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/Pages/default.aspx

1. Kort presentation av er organisation? Vilket stöd kan ni erbjuda till företag?
Länsstyrelsens olika företagsstöd ska hjälpa företag i Västerbotten att växa och utvecklas – att nå en hållbar tillväxt. Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar för tillväxt i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i små och medelstora företag. För nyetablerade företag med begränsat stödbehov finns även ett så kallat mikrobidrag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, främst till lanthandlare och bensinstationer.

2. Vilken är er målgrupp och var finns den?
De regionala företagsstöden innehåller stödformer som vänder sig till såväl nyföretagare, etablerade företag och innovatörer samt företag som arbetar med innovationer. Handläggarna för de regionala företagsstöden vid Länsstyrelsen Västerbotten har kommunansvar och hanterar därför samtliga stöd för dessa kommuner

3. Har ert erbjudande någon begränsning/kostnad?
Vi tar löpande emot ansökningar för de ordinarie stödformerna. För de olika stödformerna finns begränsningar i belopp samt procentuellt stöd. Kontakta oss gärna för information om vad som gäller för just er investering.

Norrlandsfonden

http://www.norrlandsfonden.se/

1. Kort presentation av er organisation? Vilket stöd kan ni erbjuda till företag?
Norrlandsfondens uppgift att främja utvecklingen i norrländska företag, genom finansiering av främst små och medelstora företag. Stiftelsen kan delta i finansieringen genom lån med eller utan villkorlig återbetalningsskyldighet, konvertibla skuldebrev, skuldebrev med optionsrätt, medelstillskott med återbetalning i form av royalty, lånegaranti eller förlustgaranti. Utredningar, infrastrukturella investeringar och forskning kan dessutom finansieras med bidrag och medelstillskott med eller utan krav på återbetalning i form av royalty. Norrlandsfonden finns med som en viktig part i arbetet för Norrlands utveckling, inte bara genom våra låneformer, utan också genom olika intressebolag.
Partnerinvest Norr AB Bolaget ska som minoritetsägare investera i små och medelstora företag i Norrbottens och Västerbottens län. Alla investeringar ska ske i partnerskap med privata investerare.
Norr Sådd Holding AB Bolaget ska som delägare och aktiv partner bidra till tillkomsten av så kallat såddkapital i anslutning till universitetsorterna i Norrland.
Arctic Business Incubator AB Bolaget ska bidra till utvecklingen av tillväxtföretag i anslutning till Luleå tekniska universitet genom att erbjuda kompetens, kontor och kapital

2. Vilken är er målgrupp och var finns den?
Stiftelsen har till ändamål att, genom att delta i finansieringen, främja främst små och medelstora företags utveckling i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Särskild uppmärksamhet skall ägnas Norrbottens län och inlandskommunerna.
Stiftelsen kan även delta i finansieringen av projekt som berör angränsande län, förutsatt att väsentlig anknytning till stiftelsens ändamål föreligger.

3. Har ert erbjudande någon begränsning/kostnad?
Norrlandsfonden har lång erfarenhet av att utvärdera affärsidéer och affärsverksamheter i olika branscher. Tror vi bara på en idé kan vi också bevilja lån. För att Norrlandsfonden ska kunna bedöma om de kan bevilja lån behöver de veta en del om företaget och dess idéer.

Patent- och registreringsverket
www.prv.se

1. Kort presentation av er organisation? Vilket stöd kan ni erbjuda till företag?
På Patent- och registreringsverket (PRV) arbetar vi med nya idéer i teknikens framkant varje dag. Vårt uppdrag är att skydda innovationer med hjälp av patent, design- och varumärkesskydd. Vi hjälper också personer att byta namn och ansöka om utgivningsbevis för tidskrifter.

Vår främsta uppgift är att främja tillväxt och stärka landets innovationsförmåga och konkurrenskraft. Det gör vi genom att öka kunskapen om, och förståelsen för, värdet av immateriella tillgångar. Vi vill få företagare och andra inom innovationsvärlden att hantera dem på bästa sätt för att få bättre lönsamhet. PRV har en design- och varumärkesavdelning i Söderhamn och patent- respektive marknadsavdelning i Stockholm.

2. Vilken är er målgrupp och var finns den?
PRV:s målgrupper är företagare, såväl små som medelstora och stora. Vi vänder oss också både till ombudsfirmor och till rådgivare i det offentliga innovationsstödssystemet.

Lista över rådgivare: http://www.prv.se/sv/prv-for-foretagare/testa-ditt-foretag/radgivning/
För dig som är rådgivare finns mycket matnyttig information på www.prv.se/sv/radgivare/

Ska du starta företag?
Då kan du ha nytta av PRV för att:
Registrera varumärke för din vara eller tjänst
Skydda designen av din produkt
Få information om patentskydd om din uppfinning är en teknisk lösning
Ta del av PRV-skolan – 2-3 timmars självstudier på http://www.prv.se/sv/vara-tjanster/utbildning/prv-skolan-online/
Har du kommit längre med ditt företagande?
Då kan du använda PRV:s tjänster för att:
Få information om hur du använder och drar nytta av dina immateriella tillgångar – varumärke, patent, design och upphovsrätt.
Testa ditt företag för att se vilka tillgångar du har http://www.prv.se/sv/prv-for-foretagare/testa-ditt-foretag/
Få information om hur du söker patent
Få reda på vad som är viktigt att tänka på om du vill skydda dina idéer internationellt
Läsa om hur andra företag har tänkt kring sina immateriella tillgångar: http://www.prv.se/sv/prv-for-foretagare/foretagare-berattar/
3. Har ert erbjudande någon begränsning/kostnad?
PRV:s databaser
PRV har flera databaser som du utan kostnad kan söka information i:
Svensk varumärkesdatabas: här kan du söka bland varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar gällande i Sverige. Är det namn du tänkt på din produkt upptaget?
Svensk patentdatabas: här kan du söka bland svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige. Vilka tekniska lösningar finns på ditt område?
Svensk designdatabas: här kan du söka bland nationella designansökningar och designregistreringar gällande i Sverige. Finns det någon produkt som ser ut som din?
Ansökningar
Prisuppgifter för att ansöka om ensamrätt för varumärke, designskydd eller patent hittar du på vår webbplats, www.prv.se.

Kundsupport
PRV:s kundsupport svarar kostnadsfritt på frågor inom patent, varumärke, design, personnamn och övriga frågor inom alla våra områden.
Telefon: 08-782 28 00
Skicka e-post till vår kundsupport
Kontakta oss på Facebook

Sökningar
Vi utför olika typer av sökningar mot en kostnad. Den bearbetade informationen kan du använda som beslutsunderlag vid dina strategiska affärsvägval.
Läs mer om våra tjänster

Utbildning
PRV erbjuder ett antal utbildningar inom immaterialrätt – såväl kostnadsfria webbseminarier som avgiftsbelagda kurser.
Läs mer om våra utbildningar

 

Skatteverket
https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/startaregistrera/

1. Kort presentation av er organisation? Vilket stöd kan ni erbjuda till företag?
Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Den som funderar på att starta eget företag kan boka tid hos Skatteverkets servicekontor för att få hjälp med att hitta den information som behövs. Man kan även få råd via Startlinjen 020-35 10 10. På verksamt.se har Skatteverke tillsammans med Bolagsverket och Tillväxtverket samlat och sorterat information och tjänster som personer som vill starta företag har nytta av. Skatteverket anordnar kostnadsfria informationsträffar på flera orter runt om i landet där man kan lära sig om till exempel moms, e-tjänster eller arbetsgivaravgifter och annat.
Skatteverket erbjuder även e-tjänster där företagare kan sköta moms, deklarera samt överse sitt skattekonto.

Sammanställning av viktiga blanketter:
Starta företag (engelsk version) (462B)
Företagsregistrering (SKV 418)
Momsbroschyren (SKV 552)
Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (SKV 401)
F-skattsedel för företagare (SKV 432)
Moms- och arbetsgivardeklarationer (SKV 409)
Dags att deklarera utan årsbokslut (SKV 283)
Skatteregler för enskilda näringsidkare (SKV 295)
Skatteuträkningsbroschyren (SKV 425)


2. Vilken är er målgrupp och var finns den?
Företagare, arbetsgivare och föreningar i hela landet

3. Har ert erbjudande någon begränsning/kostnad
Startlinjen och all information är kostnadsfri

 

Umeå universitet
www.umu.se
1. Kort presentation av er organisation? Vilket stöd kan ni erbjuda till företag?
Umeå universitet (Umu) är delägare i Uminova Innovation som erbjuder stöd till anställda vid Umeå universitet men också företag i Umeå kommun.

2. Vilken är er målgrupp?
Umeå universitet vill ha samarbeten som bidrar till att öka kvaliteten i forskning och utbildning – det går inte att peka ut en speciell målgrupp.


Uminova innovation
www.uminovainnovation.se

1. Kort presentation av er organisation
Uminova Innovation är en inkubator för innovativa affärsidéer och drivna personer. Vår mission är att det ska skapas och byggas potentiella tillväxtbolag i vår region. Vi vänder vi oss till framåtsträvande människor från akademi och näringsliv i Umeå och Västerbotten, och satsar på personer och affärsidéer som vi tror kan gå långt. Hos oss får entreprenörer och innovatörer testa och utveckla sina affärsidéer och stöttning för att bygga upp växande företag. Vi driver också satsningar för att stärka Umeå och Västerbotten som life science-region, Biotech Umeå, och som IT-region: InfoTech Umeå. Dessa satsningar stärker inkubatorverksamheten på ett bra sätt. Vi är även aktiv partner i Enterprise Europe Network som hjälper SMEs med kontakter och tjänster för internationella affärer.

2. Vilket stöd kan ni erbjuda till företag? Affärsutveckling? Innovation? Geografisk begränsning?
Vi erbjuder affärscoachning till nya affärsidéer och tidiga bolag som har tillväxtpotential (och är nya/innovativa/kunskapsintensiva på något sätt). Vi gör insatser utifrån behov, men för nya idéer erbjuder vi ett Startup-program att börja med där man under några månader främst jobbar med att verifiera kundbehovet i sin idé/sitt värdeerbjudande). Finns det ett verkligt behov, kan jag göra anpassningar i det för att passa kunderna ännu bättre? Viktigt innan man lagt för mycket resurser på att utveckla färdiga produkter. De bolag vi jobbar vidare med efter startup-programmet och de som kommit lite längre kan söka in i vårt utvecklasteg där vi bland annat kan erbjuda säljutbildning, varumärkesarbete, bygga team, hitta kompetens, förbereda sig för att söka kapital eller komma i kontakt med finansiärer, internationella kontakter. 

Den geografiska begränsningen är Västerbotten (ibland något utanför) Vi jobbar redan idag med affärsidéer från olika håll i länet. De idéerna/personerna är här på plats ibland (vi har en öppen kontorsyta där man kan sitta och jobba, det finns också tillgång till konferensrum om man vill ha möten, skrivare, fikarum (träffa andra som jobbar med egna affärsidéer) och man kan delta vid olika workshops och event vi anordnar. Man kan även hyra ett eget kontor i inkubatorn i våra lokaler. Våra affärscoacher kan komma på besök vid behov. Peter Bäckström och Karl-Erik Johansson som jobbar med Enterprise Europe Network är regelbundet ute och rör sig och besöker företag i Västerbottens inland. Sedan går mycket att sköta digitalt idag.

3. Har ert erbjudande någon begränsning i tid? Kostnader?:
Vi följer affärsidéerna/bolagen i vår inkubationsprocess i snitt 2-3 år, ibland avslutas vårt engagemang tidigare ibland fortsätter det längre, det beror på vilka insatser som behövs och vad vi kan bidra med. Vi lägger vår tid på de som själva är aktiva och när man kommit in i utvecklasteget vill vi att någon ska kunna avsätta minst 50% att jobba med affärsidéen/bolaget. Vår service är kostnadsfri för affärsidéerna.

Handelskammaren

www.ac.cci.se/

1. Kort presentation av er organisation
Handelskamrarna är auktoriserade genom en lag från 1990. Tillsammans med den starka regionala förankringen skiljer detta handelskamrarna från de övriga näringslivsorganisationerna. Som en följd av lagen utfärdar handelskammaren en del dokument och intyg som behövs i utrikeshandeln.

Västerbottens Handelskammare arbetar för att skapa goda förutsättningar för att företag ska kunna driva sin verksamhet i länet. Det gör vi genom näringspolitiskt arbete, genom att ordna mötesplatser för företag samt genom service till medlemmarna.

Internationellt är Handelskammaren en länk i en kedja av ca 10 000 handelskamrar över hela världen som bildar ett världsomspännande nätverk för affärskontakter. Västerbottens Handelskammare ägs, styrs och finansieras av närmare 300 medlemsföretag. Dessa företag svarar för ca 80% av sysselsättningen inom länets produkt producerande privata företag. Våra medlemmar är företag i alla storlekar, från alla branscher i hela länet.

2. Vilket stöd kan ni erbjuda till företag?
Västerbottens Handelskammare är den organisation som företräder det samlade näringslivet i länet. Vår viktigaste uppgift är att driva näringspolitiska och opinionsbildande frågor för ständig förbättring av förutsättningarna för näringslivets tillväxt i länet. En annan del av vår verksamhet handlar om att förmedla extern information till länets näringsliv men även till myndigheter och organisationer.

Vi vet vilka dokument som krävs för att ditt företag effektivt ska kunna genomföra handel med andra länder. Vår knytning till den internationella kedjan av handelskammare över hela världen ger oss också en unik möjlighet att förmedla kontakter för våra medlemsföretag. För detta arbete behövs många engagerade medlemmar och en effektiv tvåvägskommunikation.

3. Har ert erbjudande någon begränsning i tid? Kostnader?
Våra medlemmar kan kostnadsfritt vända sig till oss med frågor som rör utrikeshandelsfrågor. Genom att använda vårt nationella och internationella nätverk kan vi vara till stor nytta för våra medlemsföretag.

Handelskammaren är en mötesplats för länets företagare. För att fånga upp synpunkter om olika frågor arrangeras nätverk och arbetsgrupper. Även kurser och seminarier arrangeras i olika ämnen. Handelskammaren har också lokal närvaro genom kontor i Skellefteå, Umeå och Lycksele.


Övriga utbildningssamordnare
Lärcentrum
I alla våra 8 inlandskommuner finns Lärcentrum som bedriver egna och samarbetar med andra utbildningsanordnare kring både längre och kortare utbildningar. För att se om det finns något som skulle vara intressant för ditt företagande kontakt respektive Lärcentrum.

Folkhögskolor
Storumans Folkhögskola och Vindelns Folkhögskola med filial i Åsele

Uppdaterad den 9 maj 2018

Kontakta näringslivskontoret

Besöksadress: 
Tingsgatan 1, 912 33 Vilhelmina

Ulrica Burman, utvecklingschef
ulrica.burman@vilhelmina.se
070-34 35 776

Företagsutvecklare
Mona Malmbo
0940-140 68
mona.malmbo@vilhelmina.se

Affärscoach Möjligheternas Region
Kristina Axelsson
0940-140 62
kristina.axelsson@vilhelmina.se

Projektledare näringsliv
Harrieth Andersson
072-450 19 09
harrieth.andersson@vilhelmina.se

 

Checklista Verksamt