Strandskydd

Strandskyddet gäller över hela landet och omfattar för Vilhelmina kommuns del
land- och vattenområde intill 100 m från strandlinjen.

Inom strandskyddat område är ett antal åtgärder i princip förbjudna:

  • att uppföra nya byggnader och anläggningar
  • att ändra byggnader och anläggningars användning
  • utföra mark- och grävningsarbeten
  • att utföra andra anläggningar eller anordningar, som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område.
  • utföra åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växtarter

Länsstyrelsen kan besluta om upphävande ifall området uppenbart saknar betydelse för strandskyddets syften eller om strandområdet avses ingå i plan som behövs för byggande av en förvarsanläggning, allmän väg eller järnväg - eller område som är skyddat av någon annan än kommunen, tex. naturreservat, natura 2000 osv.

Kommunen får i enskilda fall ge dispens om det finns särskilda skäl:

  • att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som göra att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  • om en väg avskiljer området från stranden.
  • om en anläggning för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, ex båthus
  • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och den inte kan genomföras utanför området.
  • för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller för ett annat mycket angeläget intresse.

Dispens mot strandskyddet kan också beviljas om det bidrar till landsbygdsutvecklingen. För detta behövs att så kallade LIS-områden finns upptagna i kommunens översiktsplan

Kommunens beslut skickas för prövning till Länsstyrelsen som kan upphäva kommunens beslut.

Vill du veta mera, läs mer på Boverkets information om strandskydd

I vår gröna översiktsplan kan du hitta mer om LIS-områden inom kommunen

Uppdaterad den 9 oktober 2020

Kontakta Strandskydd

Kontakt:
0940-140 83
mbn@vilhelmina.se

Expedition:
0940 - 140 81(Telefontid: 09.00-16.00)

Miljö-och byggnadschef:
Ulla-Karin Dahlberg
0940 - 140 82
ullakarin.dahlberg@vilhelmina.se