Avgifter

Din avgift för sophämtning är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift. Här förklaras vad det innebär.

Kommunen är skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 8. Avgifterna du betalar ska täcka alla kostnader som kommunen har för renhållningsverksamhet.

Grundavgiften
Grundavgiften är en fast avgift som alla fastighetsägare betalar. I grundavgiften ingår kostnader för bland annat drift av återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, transport och behandling av grovavfall, information, fakturahantering och kundservice.

Rörlig avgift
Det är avgiften för det som läggs i sopkärlet och vägs in. Den rörliga avgiften kan du påverka genom bra sortering och kompostering.

Här hittar du Vilhelmina kommuns renhållningstaxa.

 

Uppdaterad den 24 juni 2020

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 66

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Mats Danielsson
mats.danielsson@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Mättekniker
Tommy Carlsson
tommy.carlsson@vilhelmina.se
0940-140 86

Kommuningenjör
Jan-Ola Borg, 
0940-141 20
jan-ola.borg@vilhelmina.se