Information om förskolor på samiska

Information på Sydsamiska
Buerie båeteme Vualtjeren aarhskuvledarjose!
Vualtjeren tjïeltesne 9 tjïelten aarhskuvlh, akte eejhtegekoperatijve jih akten
aarhskuvlem jijtjesh darjosne gååvnesieh. Vualtjeren tjïeltesne akten saemien reeremedajve lea.

Bïevnesh guktie aarhskuvlesne sjädta daennie åelkiesbielesne gååvnese ”Sïejhme bïevnesh”:
Aarhskuvle saemiengïelesne. Daennie säjrojne mijjieh håhkesjibie, ahte datne aelhkieslaakan edtjh bïevnesh
gaavnedh mestie buerie leah. Jis dov naan mïelh, datne maahtah mijjese bïeljelidh.

 

Information på Nordsamiska

Dás gávnnat njuolggadusat ovdaskuvlla várás

Njuolggogeainnuid vuolde olgeš bealde gávnnat liŋkkaid skoviide go galggat bidjat máná vuordinlistui, šema máná/mánáid áiggiide, sisaboahtinrievdadusat, skovvi go cealkkát eret saji ja telefovdnalistu Oahpahushálddahussii ja visot gielddalaš ovdaskuvllaide. Skovis mas ohcá saji sáhtát čállit man doibmii ozat, jus lea dušše ovdaskuvlasadji, de lea vejolaš sávvat man ovdaskuvlii háleda saji.

Uppdaterad den 24 april 2018

Kontakta minoritetshandläggare

Telefon:
0940 - 146 01

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
laila.daerga@vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
malin.blind@vilhelmina.se

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Expedition:
Telefontid: 09.00-16.00
0940 - 140 49 
ubn@vilhelmina.se

Förvaltningschef:
Christer Staaf
christer.staaf@vilhelmina.se
0940 - 142 76