Information på samiska

Information på Sydsamiska
Maana- jih ööhpehtimmie

Ööhpehtimmiereeremem dïedtem åtna gaajhkide ööhpetimmide Vualtjeren
tjïeltesne, aarhskuvleste gosk jolleskuvlese.

Ööhpehtimmiesuerkiem lea aarhskuvledarjoem gusnie aarhskuvlide jih
fuelhkiebiejjiehïejmem, maadthskuvle gusnie aaj aarhskuvleklaasse,
eejehtshïejme jih sjïereskuvledarjoem.

Jåarhkeskuvlen ööhpehtimmie jih aaj jåarhkesjïereskuvledarjoem tjïelten jïjtjesh
jåarhkeskuvlesne dorje, Malgomajskuvlesne, gusnie gaektsie nasjovnalen
programmh jih dah vïjhte introduksjovneprogrammide.

Learoejarnge dïedtem geerveööhpehtämman ovmessie daltesidie,
maadthdaltesistie don jolleskuvledaltesasse åtna.

Information på Nordsamiska
Oahpahushálddahus ovddasvástida visot oahpahusa Vueltjere gielddas, ovdaskuvllas allaskuvlii.

Oahpahusossodahkii gullojit ovdaskuvladoaibma mas leat ovdaskuvllat ja bearašbeaiveruovttut, vuođđoskuvla oktan ovdaskuvlaluohkáin, asttuáigeruovttut ja sierraskuvladoaibma.

Joatkkaskuvla ja joatkkasierraskuvladoaibma jođihuvvojit gieldda iežas joatkkaskuvllas, Malgomajskuvla, mas leat gávcci náššuvnnalaš prográmma ja vihtta introdukšuvnnaprográmma.

Oahppoguovddáš ovddasvástida rávesolbmooahpahusa sierralágán dásiin, vuođđodásis gitta allaskuvladássái.

Uppdaterad den 24 april 2018

Kontakta minoritetshandläggare

Telefon:
0940 - 146 01

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
laila.daerga@vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
malin.blind@vilhelmina.se

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Expedition:
Telefontid: 09.00-16.00
0940 - 140 49 
ubn@vilhelmina.se

Förvaltningschef:
Christer Staaf
christer.staaf@vilhelmina.se
0940 - 142 76